ประชุมสภาการศึกษา
  ข่าวทั้งหมด
1 ตุลาคม 2560

      

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมกำแหง พลางกูร สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โดยมีว่าที่ ร.ต.ไชยวุฒิ วุฑฒิรักษ์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา เข้าร่วมประชุม ซึ่งเป็นการประชุมครั้งแรกของสภาการศึกษาชุดใหม่

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวว่า การประชุมสภาการศึกษาในครั้งนี้ เป็นการชี้แจงบทบาทหน้าที่ของสภาการศึกษา ซึ่งมีหน้าที่ตามบทบัญญัติของกฎหมายที่ชัดเจนในการกำหนดนโยบายและเสนอแนะแผนการศึกษาให้แก่หน่วยงานจัดการศึกษา รวมทั้งดูแลเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา กำกับติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาว่าเป็นไปตามแผนหรือไม่ เพราะแผนที่ดีจะต้องมีการประเมินที่ชัดเจน และการประเมินผลจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อนำแผนไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งเปรียบเสมือนสะพานที่เชื่อมโยงกับหน่วยอื่นทั้งหมด

นอกจากนี้ คณะกรรมการสภาการศึกษาชุดนี้ถือว่าเป็นชุดที่รวมผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายด้าน จำนวน 41 คน อีกทั้งมีสมาชิกในคณะกรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารระดับสูงของทั้งองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งภายหลังการประชุมครั้งนี้จะมีการพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการในด้านต่าง ๆ รวมถึงพิจารณาแนวทางการจัดทำฐานข้อมูลด้านการศึกษา โดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เป็นหน่วยงานหลักในการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานว่ามีเด็กที่กำลังศึกษา จบการศึกษา และออกกลางคันกี่คน

ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นว่าในการประชุมครั้งต่อไป ขอให้สภาการศึกษาเสนอข้อมูลภาพรวมของการปฏิรูปและการดำเนินงานด้านการศึกษา ว่าได้ดำเนินการอะไรไปแล้วบ้าง และกำลังดำเนินการอยู่ในขั้นตอนใด หรือมีปัญหาการดำเนินงานอะไรบ้าง เพื่อให้คณะกรรมการสภาการศึกษาทุกคนได้รับทราบภาพรวมของการดำเนินงานซึ่งจะเป็นประโยชน์กับการดำเนินงานต่อไป

นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวเพิ่มเติมถึงผลการประชุมสภาการศึกษาในครั้งนี้ว่า เพื่อชี้แจงอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของคณะกรรมการสภาการศึกษา คือ 1) พิจารณาเสนอแผนการศึกษาแห่งชาติที่บูรณาการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และกีฬา กับการศึกษาทุกระดับ 2) พิจารณาเสนอนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติ 3) พิจารณาเสนอนโยบาย และแผนในการสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษา 4) ดำเนินการประเมินผลการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ และ 5) ให้ความเห็นหรือคำแนะนำในเรื่องกฎหมายและกฎกระทรวงที่เกี่ยวกับการศึกษา

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้หารือถึงแนวทางการดำเนินงานของสภาการศึกษาในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

 • ให้ สกศ.ทำการวิเคราะห์ภารกิจ ว่ามีภารกิจใดที่ได้ดำเนินการไปแล้ว และมีภารกิจใดที่ยังไม่ได้ดำเนินการ เช่น
     - แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการนำแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม จะมีแนวทางการดำเนินงานอย่างไรต่อไป
     - ให้ สกศ. พิจารณากฎกระทรวง และระเบียบต่าง ๆ ว่ายังมีสิ่งใดที่ล้าสมัย โบราณ หรือบกพร่อง และต้องเพิ่มเติมแก้ไขหรือไม่
     - ให้ สกศ. พิจารณาเรื่องระบบข้อมูลด้านการศึกษา ซึ่งเป็นฐานข้อมูลหลักในการที่จัดการศึกษา อาจจะต้องมีระบบจัดทำดัชนีทางการศึกษาที่เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการศึกษาในแต่ละเรื่องแต่ละมิติด้วย
     - การติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา ซึ่งเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมาก ทั้งในเรื่องของการประเมินผลนโยบาย และการประเมินผลโครงการต่าง ๆ ซึ่งขณะนี้มีแนวทางว่าอาจจะประเมินผลในลักษณะเปรียบเทียบกับมาตรฐานสากลหรือติดตามความเห็น (Feedback) ของนักเรียนและผู้ปกครอง รวมทั้งกำหนดตัวชี้วัดสำคัญที่จะใช้เป็นหลักในการติดตามและประเมินผล

 • ประเด็นเชิงนโยบายที่สภาการศึกษาต้องนำมาพิจารณาให้เกิดผลในทางปฏิบัติ อาทิ การจัดการศึกษาตามพระบรมราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในหลวงรัชกาลที่ 10, การปกป้องคุ้มครองเด็ก, การดูแลโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของเด็กชายขอบ เด็กพิการ และเด็กพิเศษ, คุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ, ภาษาอังกฤษ, การดูแลเด็กเล็ก, การส่งเสริมให้เด็กได้เรียนทั้งในและนอกห้องเรียน, ดิจิทัลทางการศึกษา, การพัฒนาข้าราชการให้มีระบบพี่เลี้ยงช่วยดูแลกัน เป็นต้น

 • วิธีการทำงานของสภาการศึกษา
     - เน้นการทำงานแบบร่วมมือ ซึ่งจะต้องร่วมมือกับทุกฝ่ายในการทำงานเชิงรุก อีกทั้งจะต้องมีการเสริมทรัพยากรจากทุกส่วนที่เกี่ยวข้องด้วย
     - ฝากให้สภาการศึกษาจัดประชุมสภาการศึกษาให้บ่อยครั้งขึ้น ในช่วงแรกอาจจะประชุมทุกเดือน หรือสองเดือนครั้ง เนื่องจากที่ผ่านมามีการประชุมกันค่อนข้างน้อย
     - การจัดตั้งคณะอนุกรรมการในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ โดยในเบื้องต้นจะมีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการ 7 ชุด ได้แก่ คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับแผนและกลไกการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ, คณะอนุกรรมการระบบข้อมูล, คณะอนุกรรมการการจัดสรรทรัพยากร, คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย, คณะอนุกรรมการด้านบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน, คณะอนุกรรมการด้านการประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะอนุกรรมการด้านการวิจัย ซึ่งจะมีคณะกรรมการสภาการศึกษา และผู้เชี่ยวชาญภายนอกมาอยู่ในคณะอนุกรรมการเหล่านี้ด้วย

 • Big Data ซึ่งมีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินงานในระดับประเทศ ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการมีแนวทางที่จะรวบรวมข้อมูลด้านการศึกษาจำนวนมากที่มีอยู่ปัจจุบันจากทุกองค์กรหลักและองค์กรในกำกับ มาใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงนโยบายและการปฏิบัติ


อรพรรณ ฤทธิ์มั่น, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
1/10/2560


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: บัลลังก์ โรหิตเสถียร
134 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30    31        


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 2.25  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์