ประชุมสภาการศึกษานัด 1/2560
  ข่าวทั้งหมด
29 กันยายน 2560

      

 

     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) ประธานการประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่ 1/2560 โดยมีคณะกรรมการสภาการศึกษา และเลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์) กรรมการและเลขานุการ และมีผู้บริหาร และข้าราชการ สกศ. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกำแหง พลางกูร ชั้น 3 อาคาร 56 ปี สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

     มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 ได้มีการแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการสภาการศึกษา โดยมีอำนาจหน้าที่ คือ 1) พิจาณาเสนอแผนการศึกษาแห่งชาติที่บูรณาการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และกีฬากับการศึกษาทุกระดับ 2) พิจาณาเสนอนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติ 3) พิจารณาเสนอนโยบายและแผนในการสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษา 4) ดำเนินการประเมินผลการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ และ 5) ให้ความเห็นหรือคำแนะนำในเรื่องกฎหมายและกฎกระทรวงที่เกี่ยวกับการศึกษา การเสนอนโยบาย แผนการศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานการศึกษา ให้เสนอต่อคณะรัฐมนตรี

 
     นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับกรรมการสภาการศึกษาชุดใหม่ พร้อมแนะนำบทบาทหน้าที่ของ สกศ. ว่าเป็นหน่วยงานสำคัญระดับประเทศทางด้านนโยบายการศึกษา ดูแลและกำหนดนโยบาย เสนอแนะแผนการศึกษาให้แก่หน่วยงานจัดการศึกษา คณะกรรมการสภาการศึกษาชุดนี้ถือว่าเป็นชุดที่รวมผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายด้าน จำนวน 41 คน เป็นผู้ที่สามารถตัดสินใจให้ข้อเสนอแนะทางการบริหารและข้อกฎหมายได้ รวมถึงสมาชิกในคณะกรรมการดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารระดับสูงขององค์กรภาครัฐและภาคเอกชน 

     ทั้งนี้ การประชุมครั้งหน้าในช่วงเดือนพฤศจิกายน มีวาระนำเสนอต่อที่ประชุม เรื่อง ความก้าวหน้าของการปฏิรูปของประเทศไทย เพื่อนำข้อมูลมาประกอบการพิจารณานโยบายด้านการศึกษา และนำเสนอแผนการดำเนินงานของคณะกรรมการต่อไป

ที่มา : ประชาสัมพันธ์ สกศ.

 


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นายธนพงศ เชื้อนาค
135 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30    31        


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.20  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์