ผลประชุม ก.พ.อ.
  ข่าวทั้งหมด
27 กันยายน 2560

      

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันพุธที่ 27 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน ชั้น 5 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

● เห็นชอบแต่งตั้งศาสตราจารย์ 3 ราย และศาสตราจารย์ ได้รับเงินเดือนขั้นสูง 2 ราย

ที่ประชุมให้ความเห็นชอบให้นำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ จำนวน 3 ราย และศาสตราจารย์ ได้รับเงินเดือนขั้นสูง 2 ราย ดังนี้

   - รศ.ธวัชชัย สุวรรณพานิช
  
ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
   - รศ.ดำรงศักดิ์ ฟ้ารุ่งสาง
  
ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
   - รศ.วันชัย ดีเอกนามกูล
  
ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 2 ในสาขาวิชาเภสัชเวท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   -
ศ.รท.จุมพล วิลาศรัศมี
   ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ได้รับเงินเดือนขั้นสูง ในสาขาวิชาศัลยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
   - ศ.รวี เถียรไพศาล
   ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ได้รับเงินเดือนขั้นสูง ในสาขาวิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


● เห็นชอบแต่งตั้งอนุกรรมการ ก.พ.อ. เพื่อเป็นกรรมการผู้แทนองค์กรกลางบริหารงานบุคคลในคณะกรรมการสวัสดิการข้าราชการ

ที่ประชุมเห็นชอบแต่งตั้ง รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารงานบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา แทนนายสาธิต พุทธชัยยงค์ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งอธิการบดีจากกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล


● รับทราบแต่งตั้งกรรมการใน ก.พ.อ.

ที่ประชุมรับทราบการแต่งตั้ง นายปัญญา ถนอมรอด นายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ตามมาตรา 67 วรรคหนึ่ง (2) และ (3) ประกอบมาตรา 11 (4) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547

● รับทราบสรุปผลการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการของผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ได้รับเงินเดือนขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

ซึ่งอยู่ในระหว่างการพิจารณาของ ก.พ.อ. ระหว่างเดือนสิงหาคม-กันยายน 2560 มีจำนวนทั้งสิ้น 35 ราย แยกเป็นตำแหน่งศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ได้รับเงินเดือนขั้นสูง 5 ราย ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์ จำนวน 30 ราย


● รับทราบการประกาศรายชื่อกรรมการผู้แทนสมาชิก กบข.

ที่ประชุมรับทราบประกาศรายชื่อกรรมการผู้แทนสมาชิกที่จะปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ในส่วนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 2 ราย คือ รศ.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นผู้แทน และ รศ.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นผู้แทนสำรอง

นอกจากประเด็นดังกล่าวข้างต้น ที่ประชุมได้มีการหารือเกี่ยวกับการพัฒนาการอุดมศึกษาในหลายประเด็น อาทิ ทิศทางการรับรองมาตรฐานวิชาชีพอาจารย์ในอนาคต, การเตรียมการรองรับหลักสูตรและสาขาอาชีพใหม่ ๆ ที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศและเป็นเทรนด์ของโลก, ทิศทางการพัฒนากำลังคนภาครัฐ ทั้งการผลิตนักปฏิบัติ “ทำเป็น” ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และบัณฑิตในสาขาวิชาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย เป็นต้น


นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
27/9/2560


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: บัลลังก์ โรหิตเสถียร
136 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30    31        


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.13  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์