ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 2/2560
  ข่าวทั้งหมด
27 กันยายน 2560

      

นายสุรพงษ์ จำจด ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นตัวแทนนายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 2/2560 โดยมี นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในที่ประชุม เมื่อวันอังคารที่ 26 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยที่ประชุมได้รับทราบ รายงานฐานะทางการเงินของกองทุนฯ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560, รายงานผลการติดตามโครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนฯ, การปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และรายงานผลโครงการที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารกองทุน ประจำปี 2559 - 2560

 

 

อีกทั้งที่ประชุมยังได้พิจารณาอนุมัติโครงการที่ได้ขอรับจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา จำนวนทั้งหมด 6 โครงการ ได้แก่

1. โครงการการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับครู และผู้บริหารสถานศึกษาสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (วงเงินที่ขอรับการจัดสรรเงินกองทุนฯ 4,200,000 บาท)

2. โครงการการวิจัยกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการเชิงปฏิบัติการสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบถามไถ่ไฝ่รู้ (วงเงินที่ขอรับการจัดสรรเงินกองทุนฯ 4,885,757 บาท)

3. โครงการการสร้างอาณาจักรการเรียนรู้ดิจิทัลเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งศตวรรษที่ ๒๑ (วงเงินที่ขอรับการจัดสรรเงินกองทุนฯ 1,865,000 บาท)

4. โครงการจัดทำฐานข้อมูลความต้องการทักษะแรงงานด้วย Big Data เพื่อส่งเสริมการปฏิรูปการศึกษา (วงเงินที่ขอรับการจัดสรรเงินกองทุนฯ 10,697,425 บาท)

5. โครงการเรียนฟรี ทุกที่ทุกเวลา โดยติวเตอร์ดัง กับติวฟรีดอทคอม (วงเงินที่ขอรับการจัดสรรเงินกองทุนฯ 47,615,000 บาท)

6. โครงการพัฒนาเครื่องมือสร้างแบบทดสอบมาตรฐาน QTI แบบสากลสำหรับคนปรกติและคนพิการทางสายตา (วงเงินที่ขอรับการจัดสรรเงินกองทุนฯ 5,148,198 บาท) ที่ประชุมลงมติ ไม่ผ่านการอนุมัติ

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการเห็นชอบอนุมัติโครงการที่ 1 - 5 และเสนอความเห็นให้ฝ่ายเลขานุการกองทุนฯ สรุปประเด็นโครงการทั้งหมดที่เข้ามาขอรับทุนฯ เพื่อการนำไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อ อีกทั้งนำนโยบาย ยุทธศาสตร์ของกระทรวงทางด้าน ICT ค้นหานักวิจัยเข้ามาขอรับทุนฯ และเพิ่มการประชาสัมพันธ์ทั้งเชิงรับ - เชิงรุกให้เป็นที่รับรู้มากขึ้น

 

 

                                                                   ปกรณ์/ สรุป

กิตติกร, ธเนศ/ภาพ

                                                                                               กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.

 

 


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป/กิตติกร แซ่หมู่
134 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30    31        


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.04  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์