กอปศ. นัด 19 ดึงเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม
  ข่าวทั้งหมด
27 กันยายน 2560

      

 

     คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.) จัดประชุมครั้งที่ 19 ร่วมกับสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา เป็นประธานการประชุม มี ดร.ชัยพฤกษ์  เสรีรักษ์  เลขาธิการสภาการศึกษา ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา และดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสิปปนนท์ เกตุทัต สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

     การประชุมครั้งนี้มีการนำเสนอผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจศึกษาแนวทางการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการจัดการศึกษา ซึ่งได้มีการศึกษาสภาพข้อมูลปัจจุบัน และปัญหาการดำเนินงานในปัจจุบัน โดยเชิญสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สมาคม มูลนิธิ และผู้แทนสถานศึกษาเอกชน ทั้งนี้ได้นำข้อมูลที่ได้จากการประชุมมาจัดทำข้อเสนอแนะ แนวทางการมีส่วนร่วมของเอกชนในการจัดการศึกษา
     รองศาสตราจารย์ดารณี อุทัยรัตนกิจ รองประธานกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา กล่าวว่า จากการประชุมร่วมกับ สช. สอศ. สมาคม มูลนิธิ และผู้แทนสถานศึกษาเอกชน ได้ทราบถึงปัญหาของภาคเอกชนในการจัดการศึกษา ซึ่งได้ร่วมกันให้ข้อเสนอแนะและแนวทางการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการจัดการศึกษา โดยเสนอให้มีการปรับแก้ พรบ. การศึกษาเอกชนใหม่ โดยอาจกำหนดสภาการศึกษาเอกชนไว้ใน พรบ. ด้วย ควรเพิ่มเงินอุดหนุนแบบ top up เพื่อพัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพโรงเรียนเอกชน การจัดสรรเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอาหารกลางวันให้นักเรียนที่เรียนโรงเรียนเอกชนทุกคน ให้สถานศึกษาเอกชนได้รับเงินอุดหนุน 100% และให้ครูเอกชนได้สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ซึ่งถือเป็นขวัญกำลังให้ครูเอกชน และ สช. ยังขาดความเข้มแข็ง ในปัจจุบันปัญหาศูนย์ส่งเสริมการอาชีวศึกษาเอกชนที่ย้ายจาก สช. มาอยู่ สอศ. ยังไม่มีโครงสร้างตามกฎหมายและมีบุคลากรไม่เพียงพอ และได้มีการเสนอแนวทางการจัดตั้ง อศจ. ให้เป็นหน่วยงานถาวรในแต่ละจังหวัดมีอำนาจหน้าที่ในการบริหารจัดการอาชีวศึกษาในส่วนภูมิภาคให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น นอกจากนี้คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจฯ ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูล ในการจัดทำข้อเสนอแนวทางการมีส่วนร่วมจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษาของภาคเอกชน
     ดร.ภัทรียา สุมะโน ประธานอนุกรรมการสื่อสารสังคม กล่าวว่า กอปศ. ได้จัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์เพื่อการปฏิรูปการศึกษา อยู่ที่อาคาร 1 ชั้น 1 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โดยมีกำหนดการเปิดศูนย์ประชาสัมพันธ์ฯ ในวันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560 เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 08.00 น. และเปิดศูนย์อย่างเป็นทางการเวลา 09.09 น.จึงขอเชิญชวนสื่อมวลชนมาร่วมเป็นเกียรติในการเปิดศูนย์ประชาสัมพันธ์ฯ ตามวันและเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ศูนย์ประชาสัมพันธ์ฯ ตั้งขึ้นเพื่อให้บริการข้อมูล ข่าวสารของ กอปศ. และเป็นช่องทางรับเรื่องร้องเรียน รับฟังความคิดเห็น

 

ที่มา : ประชาสัมพันธ์ สกศ.

 

 


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นายธนพงศ เชื้อนาค
134 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30    31        


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.09  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์