ผลการประชุมองค์กรหลัก
  ข่าวทั้งหมด
27 กันยายน 2560

      

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมประชุมองค์กรหลัก ครั้งที่ 34/2560 เมื่อวันอังคารที่ 26 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมีสาระสำคัญสรุป ดังนี้

● งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้วันที่ 26 ตุลาคม 2560 เป็นวันหยุดราชการเพียงวันเดียว รวมทั้งให้สถานที่ราชการ สถานศึกษา สถานที่ทำการของรัฐ ลดธงครึ่งเสา ตั้งแต่วันที่ 13-27 ตุลาคม 2560 เป็นเวลา 15 วัน และกำหนดให้วันที่ 28 ตุลาคม 2560 เป็นวันออกทุกข์ โดยให้เริ่มเก็บผ้าสีขาว-ดำ และการไว้ทุกข์อื่น ๆ ตั้งแต่คืนวันที่ 27 ตุลาคม 2560

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือให้ทุกส่วนราชการเชิญชวนข้าราชการและบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมสมัคร "โครงการจิตอาสา" ให้มากขึ้น ทั้งจิตอาสาเฉพาะกิจงานถวายพระเพลิงพระบรมศพ และจิตอาสาทั่วไปที่สร้างสำนึกความเป็นคนดีในสังคม


● Digital Country

นพ.ธีระเกียรติ กล่าวว่า ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงการดำเนินการให้ประเทศไทยเป็น Digital Country ตามนโยบายรัฐบาล โดยมีแนวทางในการดำเนินงานที่สำคัญ 3 ประการ คือ

  • ต้องมี Data Center หรือศูนย์กลางของข้อมูลที่รวมข้อมูลพื้นฐานต่าง ๆ ที่ทุกหน่วยงานในสังกัดสามารถนำใช้ได้

  • การจัดทำ Big Data หรือการใช้งานฐานข้อมูลจำนวนมาก

  • Cloud Computing โดยขอให้ทุกส่วนราชการเตรียมความพร้อมสำหรับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป และทำให้โลกก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล

ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบให้สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) รวบรวมข้อมูลตามลำดับความสำคัญของฐานข้อมูลที่มีความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อจัดทำ Big Data อาทิ ต้องรู้ข้อมูลว่ามีจำนวนนักเรียนที่เข้าศึกษา กำลังศึกษา และสำเร็จการศึกษาหรือออกกลางคันจำนวนเท่าไร เพื่อให้หน่วยงานองค์กรหลักและองค์กรในกำกับสามารถใช้ Big Data ให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินนโยบายได้

นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวว่า จะได้หารือกับรองเลขาธิการทุกองค์กรหลัก เกี่ยวกับการจัดทำ Big Data เพื่อรวบรวมข้อมูลมานำเสนอในที่ประชุมอีกครั้ง


● ปัญหาการขาดแคลนนิติกร

จากปัญหาการขาดแคลนนิติกรในการปฏิบัติงานในองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ประชุมจึงได้มีการหารือในครั้งนี้ และเห็นว่าควรมีแนวทางในการปฏิรูประบบนิติกรทั้งหมด ทั้งด้านคุณภาพและปริมาณ พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับเส้นทางความเจริญก้าวหน้าในสายอาชีพนิติกร เพื่อเป็นแรงจูงใจให้บุคคลเข้ามาเป็นนิติกรมากขึ้น เพราะทุกวันนี้นิติกรทำงานกันหามรุ่งหามค่ำ จึงต้องมีการปฏิรูปวิธีการทำงานด้วย โดยยึดหลักระบบการทำงานที่ทำแล้วมีความสุข เป็นงานที่มีคุณค่า และเสร็จทันเวลา


อรพรรณ ฤทธิ์มั่น, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
27/9/2560


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: บัลลังก์ โรหิตเสถียร
157 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
               1
   2    3    4    5    6    7    8
   9    10    11    12    13    14    15
   16    17    18    19    20    21    22
   23    24    25    26    27    28    29
   30            


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.12  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์