อาชีวะตั้งเป้าผลิตและพัฒนากำลังคน
  ข่าวทั้งหมด
26 กันยายน 2560

      

อาชีวะตั้งเป้าผลิตและพัฒนากำลังคน 200,000 รองรับ EEC ใน 5 ปี

          วันนี้ (25 กันยายน 2560) รร. แอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จ.ชลบุรี นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา “มิติการศึกษา พัฒนาพื้นที่พิเศษ เดินหน้าประเทศไทย มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-25 กันยายน 2560  และในโอกาสนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษา (พลเอก สุรเชษฐ์  ชัยวงศ์) ได้มอบหมายให้ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) นำเสนอข้อมูล และรายงานผลการดำเนินงานด้านการศึกษา ซึ่งมีข้อสั่งการเมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ ให้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ร่วมกับกระทรวงแรงงาน BOI และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผลิตและพัฒนากำลังคนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

          ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้กล่าวถึงการดำเนินงานที่ผ่านมา เพื่อรองรับนโยบายโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC : Eastern Economic Corridor ว่าในส่วนของ ศธ. ได้ดำเนินการออกคำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว. ศธ.) เป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินงาน ซึ่งได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์ แผนงาน แนวทาง และโครงการการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแผนดังกล่าวเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งขณะนี้ สำนักงานงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC TVET Career Center : Eastern Economic Corridor Technical and Vocational Education and Training Career Center) ใน 3 จังหวัด คือ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา โดยมีศูนย์หลัก 1 ศูนย์ ตั้งอยู่ที่วิทยาลัยเทคนิคบางแสน ศูนย์จังหวัด 3 ศูนย์ และศูนย์ย่อยทั้ง 3 จังหวัด อีก 10 ศูนย์ รวมทั้งสิ้น 13 ศูนย์

          เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวต่อไปว่าศูนย์ประสานงานฯ จะเป็นศูนย์กลางข้อมูล Demand และ Supply ดำเนินการวิจัยในการพัฒนากำลังคน  การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาครู และกำกับ ติดตาม และขับเคลื่อนนโยบาย ขณะนี้ศูนย์ประสานงานฯ ดำเนินการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพที่มีเป้าหมายจำนวน 15,000 คน  การฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร เช่น การโรงแรม  อากาศยาน และสาขาอื่น ๆ ที่จะ ตอบสนอง First S-Curve และ New S-Curve  และสำหรับเป้าหมายอนาคตอีก ๕ ปี สอศ. จะต้องมีการปรับและพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรที่ตอบสนอง S-Curve และ New S-Curve ร่วมกับสถานประกอบการในพื้นที่ มีการฝึกอบรมครู ๖,๐๐๐ คน และผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ คน  ซึ่งการดำเนินการตามนโยบายนี้จะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การผลิตกำลังคนมีประสิทธิภาพ

 

ที่มา : ประชาสัมพันธ์ สอศ.


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นายสุพจน์ มามีสุข
135 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30    31        


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.02  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์