สกอ.จัดประชุมเครือข่ายความร่วมมือ
  ข่าวทั้งหมด
25 กันยายน 2560

      

 

     นายขจร จิตสุขุมมงคล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเครือข่ายความร่วมมือด้านนโยบาย แผนงาน และงบประมาณ ครั้งที่ 1 เรื่อง บทบาทของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสถาบันอุดมศึกษาในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร

     รองเลขาธิการ กกอ. กล่าวตอนหนึ่งว่า ในปัจจุบันรัฐบาลมุ่งเน้นการพัฒนาประเทศ สู่ยุคประเทศไทย 4.0 เพื่อให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง โดยได้มีการกำหนดให้“ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” เป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศระยะยาว ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคส่วนและนำพาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน สามารถเปลี่ยนผ่านประเทศไปพร้อมๆ กับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ใหม่ของโลก ในส่วนของการอุดมศึกษานั้น สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาอยู่ระหว่างการจัดทำแผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ที่มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 เพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางการพัฒนาการศึกษาในระดับอุดมศึกษาให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกและของประเทศ รวมทั้งวางทิศทางและกำหนดกลไก ให้อุดมศึกษาเป็นหัวรถจักรในการพัฒนาประเทศบน 4 พันธกิจหลัก คือ การจัดการศึกษา การวิจัยและพัฒนาการบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

     รองเลขาธิการ กกอ. กล่าวในตอนสุดท้ายว่า สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีความตั้งใจอย่างยิ่งที่จะร่วมสนับสนุนการ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และ พร้อมที่จะส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในการจัดทำ/ดำเนินงาน/ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างกัน และ สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีช่องทางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่คล่องตัว อันจะนำไปสู่การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ให้บรรลุซึ่งสิ่งที่คนไทยทุกคนต้องการ คือ ประเทศไทยมีการ พัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

 

ที่มา : ประชาสัมพันธ์ สกอ.

 


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นายธนพงศ เชื้อนาค
134 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30    31        


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.07  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์