คกก.แก้ไขปัญหาการทุจริต
  ข่าวทั้งหมด
20 กันยายน 2560

      

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันพุธที่ 20 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวว่า ที่ประชุมได้รับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานแก้ไขปัญหาการทุจริตของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีบางประเด็นที่สำคัญโดยสรุปดังนี้

การขาดแคลนบุคลากรในตำแหน่ง "นิติกร"  ที่ประชุมได้รับทราบปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการศึกษาในตำแหน่ง "นิติกร" ทุกสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งขณะนี้มีอัตราน้อยมาก ทำให้ภาระงานของนิติกรที่มีอยู่ในทุกสังกัดมีเป็นจำนวนมาก อีกทั้งนิติกรยังเป็นตำแหน่งที่มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานน้อย ที่ประชุมจึงได้หารือในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ซึ่งอาจจะต้องมีแนวทางในการเลือกสรรนิติกรที่มีความสามารถให้เข้ามาดำรงตำแหน่งมากขึ้น หรือมีการเกลี่ยอัตรากำลังใหม่ของตำแหน่งนิติกรทุกสังกัดในกระทรวงศึกษาธิการด้วย

การจัดทำระบบกำกับติดตามเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการทางวินัย  ขณะนี้ได้มีการพัฒนาแอพพลิเคชั่นที่มีชื่อว่า “ระบบกำกับติดตามเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการทางวินัย” ซึ่งผู้บริหารทุกสังกัดในกระทรวงศึกษาธิการสามารถใช้งานแอพดังกล่าวผ่านสมาร์ทโฟนได้ เพื่อช่วยในการกำกับติดตามเรื่องที่กำลังดำเนินการให้มีความรวดเร็วมากขึ้น อาทิ การแสดงจำนวนคดีที่มีอยู่ในระบบทั้งหมด, สถานะของคดี, การแจ้งเตือนตามขั้นตอนสืบสวนสอบสวน, การสืบค้นคดี เป็นต้น

กรณีการร้องเรียนปัญหาการรับเด็กของผู้อำนวยการโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ซึ่งได้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนบุคคลดังกล่าวแล้ว และในการประชุมครั้งนี้มีคณะกรรมการสอบสวนที่เป็นผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบด้วยว่า กรณีเช่นนี้มีให้เห็นเป็นประจำ ซึ่งอาจจะเกิดจากความไม่เข้าใจกฎระเบียบหรือรายละเอียดเกี่ยวกับโควตาการรับเด็ก การออกใบเสร็จรับเงิน และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง กระทรวงศึกษาธิการควรกำหนดกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่มีความยุติธรรม ให้ทุกคนเข้าใจตรงกัน ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการจะนำเรื่องปัญหาเหล่านี้ไปดำเนินการแก้ไขเพื่อป้องกันไม่ให้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นอีกในปีต่อ ๆ ไป เช่น การกำหนดระยะเวลาการสอบสวนการร้องเรียนการทุจริตต้องเป็นไปด้วยความรวดเร็ว, การกำหนดหลักเกณฑ์การรับเด็กโควตาพิเศษให้มีความชัดเจน, การนิยามความหมายของผู้มีอุปการคุณให้ชัดเจน เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของกระทรวงศึกษาธิการครั้งใหญ่เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องระบบโควตาพิเศษในการรับเด็กเข้าเรียนให้มีความเป็นธรรม ถูกต้องตามกฎหมาย และที่สำคัญกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่กำหนดขึ้นมาต้องมีความยุติธรรมและโปร่งใส


อรพรรณ ฤทธิ์มั่น, บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
20/9/2560


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: บัลลังก์ โรหิตเสถียร
151 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
               1
   2    3    4    5    6    7    8
   9    10    11    12    13    14    15
   16    17    18    19    20    21    22
   23    24    25    26    27    28    29
   30            


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.08  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์