ครม.สัญจร ภาคกลาง
  ข่าวทั้งหมด
18 กันยายน 2560

       จังหวัดนครปฐม - เมื่อวันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560 นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดนครปฐม เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ก่อนเข้าร่วมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ในวันที่ 19 กันยายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

● เวลา 09.30 น. ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการ "นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์เพื่อสังคมและชุมชนของมหาวิทยาลัยในจังหวัดนครปฐม" ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวว่า โครงการนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์เพื่อสังคมและชุมชนของมหาวิทยาลัยในจังหวัดนครปฐม เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของมหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยคริสเตียน เพื่อบูรณาการความรู้ไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคมในเขตจังหวัดนครปฐมและพื้นที่บริการ รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเสนอแนะเพื่อพัฒนาการทำงานต่าง ๆ เพื่อให้คนในชุมชนสามารถสร้างผลิตภัณฑ์และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

โดยได้ร่วมมือกับชุมชนในการดำเนินการตามโครงการ ดังนี้ 1) ศิลปากรสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน 2) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมกับการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน และ 3) มหาวิทยาลัยคริสเตียนกับนวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อสังคมและชุมชน ซึ่งถือว่ามหาวิทยาลัยทั้ง 3 แห่งได้เข้ามามีส่วนร่วมกับท้องถิ่นและช่วยเหลือร่วมกับคนในชุมชนอย่างเต็มที่ เพื่อร่วมกันผลิตผลงานที่มีลักษณะพิเศษด้านการออกแบบ พร้อมทั้งร่วมกันพัฒนาสิ่งต่าง ๆ ให้ก้าวไปสู่เป้าหมาย Thailand 4.0

สำหรับการพัฒนาการศึกษาให้ทันยุค 4.0 ที่เน้นเรื่องของ Automation และ Robotics นั้น มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องทราบที่มาของยุค 1.0-3.0 ก่อน เพื่อนำความรู้พื้นฐานมาบูรณาการให้บรรลุเป้าหมาย 4.0 ได้อย่างถูกต้อง ซึ่งทุกอย่างต้องค่อยเป็นค่อยไปและขอให้ดำเนินไปในทางที่ถูกต้อง

รมว.ศึกษาธิการ เน้นย้ำว่างานวิจัยจะเกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยที่มีคนเก่ง และมีการบูรณาการร่วมกับคนในชุมชน รวมทั้งมีความร่วมมือกับนานาประเทศที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน โดยมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้นำสำหรับการพัฒนาประเทศด้านการวิจัยและนวัตกรรม จึงขอความร่วมมือมหาวิทยาลัยในการเข้ามาร่วมกันพัฒนาครู อาทิ การจัดหลักสูตรอบรมครูที่ผ่านการพิจารณาจากสถาบันคุรุพัฒนา เป็นต้น เพื่อเดินไปข้างหน้าด้วยกันและร่วมกันสนับสนุนการบูรณาการอย่างแท้จริง


● เวลา 10.30 น. ตรวจเยี่ยม "การจัดการเรียนการสอนเพื่อความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์" ที่โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวว่า "โรงเรียนสุธีธร" เป็นโรงเรียนที่มีความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ มีนักเรียนได้รับรางวัลวิชาดังกล่าวในระดับต่าง ๆ รวมกว่า 200 รางวัล รวมทั้งมีผลการสอบ O-NET อยู่ในระดับต้นของประเทศ อีกทั้งยังเน้นการสอนเรื่องคุณธรรมจริยธรรม ดังจะเห็นได้จากเด็กทุกคนมีมารยาทดีและไหว้สวย จึงทำให้มีหน่วยงานจำนวนมากจากทั่วโลกเดินทางมาศึกษาดูงานที่โรงเรียนแห่งนี้ ซึ่งในยุค 4.0 นอกจากจะเร่งพัฒนาด้านวัตถุและอุตสาหกรรมให้มีความทันสมัยแล้ว สิ่งสำคัญคือต้องพัฒนาจิตใจให้เด็กเป็นคนดีด้วย

ผลการดำเนินงานของโรงเรียนสุธีธรและโรงเรียนเอกชนอื่น ๆ ที่มีความดีเด่นเช่นนี้ ทำให้ภาครัฐต้องศึกษาลึกลงไปว่าเพราะเหตุใดโรงเรียนเอกชนที่ครูได้รับเงินเดือนและสวัสดิการน้อยกว่าครูภาครัฐ สามารถจัดการเรียนการสอนที่ทำให้เด็กมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีกว่าสถานศึกษาของภาครัฐ

นอกจากนี้ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาแนวทางการส่งเสริมให้มีเกณฑ์มาตรฐานและเกณฑ์เปรียบเทียบ (Benchmark) หรือโรงเรียนที่เป็นตัวอย่างให้สถานศึกษาอื่น ๆ มาศึกษาวิธีการจัดการเรียนการสอน เช่น การพิจารณาถึงความเป็นไปได้ที่จะจัดให้โรงเรียนสุธีธรแห่งนี้เป็นสถาบันฝึกอบรมให้กับครูผู้สอนคณิตศาสตร์ โดยไม่ใช่เพียงแค่การศึกษาดูงานเพียงอย่างเดียว แต่ให้เน้นการฝึกอบรม (Training) ให้ครูคณิตศาสตร์สามารถกลับไปสอนคณิตศาสตร์ จนกระทั่งเด็กมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีได้ โดยหวังว่าสิ่งที่ได้มาตรวจเยี่ยมในครั้งนี้จะสามารถนำไปขยายผลและคิดต่อยอดต่อไปได้


● เวลา 14.00 น. มอบนโยบายให้กับ กศจ. ที่โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย อ.เมืองนครปฐม

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวว่า การประชุมร่วมกับคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) นครปฐม พระนครศรีอยุธยา และสุพรรณบุรี ในครั้งนี้ ได้มอบนโยบายเกี่ยวกับการสอบ Programme for International Student Assessment หรือ PISA ที่จะมีขึ้นในปี ค.ศ. 2018 ซึ่งขณะนี้ประเทศไทยได้มีการเตรียมตัวในหลายด้าน อาทิ ภาษาที่ใช้ในการแปลข้อสอบ, ความคุ้นเคยกับรูปแบบข้อสอบ, การสุ่มตัวอย่าง เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดอยู่ระหว่างการเจรจา แม้ว่า PISA จะไม่ใช่เป้าหมายหลักของเรา แต่ก็เป็นการประเมินเชิงระบบในระดับนานาชาติซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องรู้ไว้ แต่ที่สำคัญกว่านั้นคือผลการวิเคราะห์คะแนน PISA ของเด็กไทยที่เข้าร่วมการสอบ PISA มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2000 พบว่าประเทศไทยมีปัญหาเรื่องคุณภาพการศึกษาและความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับข้อค้นพบของคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา

นอกจากนี้ ขอให้ กศจ.ทุกจังหวัด ช่วยดูแลสถานศึกษาและยกระดับการศึกษาของเด็กนักเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเด็กที่ยากจนหรือเด็กในชนบท เพราะผลการวิเคราะห์ PISA แสดงให้เห็นว่า "ความยากจนไม่ใช่ชะตากรรม (Poverty is not destiny)" และไม่ใช่อุปสรรคในการศึกษา หากเรามีระบบการศึกษาดี รวมทั้งส่งเสริมให้เด็กมี Mindset ที่ดี ด้วยการมีความกระตือรือร้นในการเรียน และมีความต้องการที่จะเรียนรู้ตลอดเวลาด้วย ส่วนเด็กที่เก่งอยู่แล้วขอให้รักษามาตรฐานไว้

รมว.ศึกษาธิการ ขอให้ กศจ.พิจารณาแผนการจัดการศึกษาในแต่ละพื้นที่ โดยคำนึงถึงการบูรณาการการจัดศึกษาทุกด้าน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา จัดทำแผนการศึกษาให้ก้าวไปถึง Thailand 4.0 ตามเป้าหมายของรัฐบาล เน้นการทำงานเชิงบูรณาการ ไม่แบ่งแท่ง เพราะทุกคนคือกระทรวงเดียวกัน ที่สำคัญคือ "ต้องไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง"


อนึ่ง การลงพื้นที่ในจังหวัดนครปฐมในครั้งนี้ มีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมจำนวนมาก อาทิ รศ.นพ.โศภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ, นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม, นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นายสุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา, นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นายพะโยม ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน, นายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา, ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ, ศึกษาธิการภาค, ศึกษาธิการจังหวัด, ผศ.ดร.วันชัย สุทธะนันท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร, นายสามารถ รอดสำราญ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย, นางเหมือนฝัน นันทิยกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุธีธร, คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) นครปฐม, กศจ.พระนครศรีอยุธยา และ กศจ.สุพรรณบุรี ตลอดจนผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่ คณาจารย์ และนักเรียนนักศึกษา


อรพรรณ ฤทธิ์มั่น, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
18/9/2560


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: บัลลังก์ โรหิตเสถียร
134 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30    31        


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 2.87  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์