ความร่วมมือสานพลังประชารัฐ
  ข่าวทั้งหมด
16 กันยายน 2560

      

คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ และคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ในฐานะหัวหน้าทีมภาคเอกชนด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ (E5) บรรยายความร่วมมือตามโครงการ "สานพลังประชารัฐ" ในการประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง (U-School Mentoring) พ.ศ.2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ โดย ม.ล.ปริยดา ดิศกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะทำงานสานพลังประชารัฐ รวมทั้ง ดร.อรสา ภาววิมล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้การต้อนรับและรับฟังการบรรยาย

สำหรับนโยบาย "สานพลังประชารัฐ" เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ ด้วยการบูรณาการความร่วมมือร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ซึ่งมีหลักการทำงานที่สำคัญ คือ ให้ภาคเอกชนเป็นผู้ให้ข้อเสนอแนะและเชื่อมโยงการตลาด ขณะที่ภาครัฐให้การสนับสนุน (Private Lead, Public Support) โดยเน้นผลสัมฤทธิ์และเป้าหมายเป็นหลัก (Result Oriented) และลดหรือกำจัดข้ออุปสรรคต่าง ๆ ในการดำเนินงาน เน้นการทำ Quick Win เพื่อเร่งแก้ไขปัญหา 3 ด้านที่สำคัญของประเทศ คือ ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนาคุณภาพคน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ในด้านความร่วมมือสานพลังประชารัฐ ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ มี 2 ด้าน จากทั้งหมด 6 ด้าน คือ ด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ (E2) ที่มีนายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ SCG เป็นหัวหน้าทีมภาคเอกชน และด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ (E5) ที่มีนายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นหัวหน้าทีมภาคเอกชน โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) เป็นหัวหน้าทีมภาครัฐทั้งสองด้าน

สำหรับความก้าวหน้าในการทำงานสานพลังประชารัฐที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ ทั้ง 2 ด้าน มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในแต่ละครั้งที่มีการประชุมหารือร่วมกัน ผู้บริหารระดับสูงสุดของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคประชาสังคม ได้เข้าร่วมประชุมหารือด้วยกันมาอย่างต่อเนื่องจนเกิดผลสำเร็จต่อการวางรากฐานที่สำคัญในช่วงระยะเริ่มต้นโครงการ อันจะนำไปสู่การจัดทำแผนระยะกลาง (Medium) และแผนระยะยาว (Long Term) เพื่อสร้างพื้นฐานให้เกิดความยั่งยืนต่อไป


ภาพ: คุณศุภชัยฯ บรรยาย สานพลังประชารัฐ

สำหรับผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดและความคืบหน้าการทำงานของสานพลังประชารัฐ สามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ "สานพลังประชารัฐ.com"


แฟ้มภาพ: การประชุมร่วมระหว่างคณะทำงานสานพลังประชารัฐ e2 และ e5

ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา กล่าวในการเปิดการประชุมวิชาการครั้งนี้เกี่ยวกับการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง (U-School Mentoring) ด้วยว่า สืบเนื่องจากปัญหาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องศักยภาพครูและผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนที่ยังขาดความพร้อมต่อการปฏิรูปการศึกษาไปสู่ศตวรรษที่ 21 นโยบายของภาครัฐในปัจจุบัน จึงกำหนดบทบาทให้สถาบันอุดมศึกษาทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง เพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยให้ระบบเครือข่ายอุดมศึกษาภูมิภาค 9 เครือข่าย ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนและเป็นศูนย์กลางในการประสานความร่วมมือกับทุกหน่วยงานในระดับพื้นที่ เพื่อตอบโจทย์ให้กับการแก้ไขและพัฒนา

การประชุมในครั้งนี้ จึงเป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ดี และสามารถใช้ในการขยายผลไปประยุกต์ต่อเพื่อให้คุณภาพการจัดการศึกษาของประเทศไทยดียิ่งขึ้นในอนาคต สร้างโอกาสให้กับนักเรียนในถิ่นห่างไกลมากขึ้น ทุก ๆกิจกรรรมในโครงการ U-School Mentoring นี้ อาจจะมีผลกระทบมากหรือน้อยแตกต่างกันไป แต่เป้าหมายที่เราต่างเห็นร่วมกันคงจะไม่พ้นการช่วยกันส่งเสริมในการพัฒนานักเรียน ซึ่งจะเป็นอนาคตของชาติได้ต่อไป


พิธีเปิด  U-School Mentoring ในครั้งนี้

ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมามหาวิทยาลัยได้เข้าไปสัมผัส และช่วยพัฒนาในบางเรื่อง พร้อม ๆ กับได้เรียนรู้สภาพปัญหาที่แท้จริงในพื้นที่ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการขยายผลจากโครงการนี้ จะเพิ่มพูนความสามารถในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้ดีมากยิ่งขึ้น และหวังว่านักเรียนจะมีโอกาสในการแสดงศักยภาพ รวมถึงสร้างการเรียนรู้ให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้นต่อไป


บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
คณะทำงานฯ: ถ่ายภาพ
ขอบคุณภาพถ่ายและข้อมูลประธานกล่าวเปิด: สกอ.
ขอบคุณภาพสานพลังประชารัฐ: สานพลังประชารัฐ.com
16/9/2560


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: บัลลังก์ โรหิตเสถียร
134 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30    31        


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.99  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์