สอศ.พัฒนาครูอาชีวะเป็นต้นแบบทางวิชาชีพ
  ข่าวทั้งหมด
14 กันยายน 2560

      


          นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(กอศ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ ดำเนินการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการเป็นครูผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ตามมาตรฐานของประเทศเยอรมันให้กับสถานศึกษาในสังกัด สอศ. ภายใต้โครงการมาตรฐานสากล ซึ่งในครั้งนี้มีสถานศึกษาเข้าร่วม 13 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร วิทยาลัยเทคนิคอุสาหกรรมยานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี วิทยาลัยเทคนิคระยอง วิทยาลัยเทคนิคพัทยา วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น และวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา ซึ่งเป็นการพัฒนาสถานศึกษาเข้าสู่มาตรฐานสากลไทย-เยอรมัน โดยมีวิทยากรจาก IRATEC GmbH สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เป็นผู้อบรม ซึ่งการอบรมครั้งนี้มีครูจากจากสถานศึกษาสังกัด สอศ. ที่มีความพร้อมและผ่านการอบรมตามเกณฑ์การอบรมในรุ่นที่ 1-3 จำนวน 25 คน เข้ารับการอบรม ซึ่งนับเป็นรุ่นที่ 4 จัดขึ้นในช่วงเดือนกันยายน 2560 ณ สำนักพัฒนาสมรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
          เลขาธิการ กล่าวต่อว่า สอศ. มีนโยบายในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาให้มีมาตรฐานในระดับสากล โดยใช้แนวทางในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาของประเทศเยอรมนีที่ได้รับการยอมรับด้านการจัดการอาชีวศึกษามาปรับใช้ เป็นการเพิ่มขีดความสามารถของกำลังคนอาชีวศึกษาของประเทศไทยให้มีทักษะทางวิชาชีพที่ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ พัฒนากำลังคนให้เกิดความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีทักษะทางวิชาชีพสูงขึ้น ตลอดจนสามารถใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ให้สอดคล้องกับวิชาชีพของตนเองได้ การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ สอศ. ได้ตั้งเป้าหมายในพัฒนาครูให้เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ เป็นต้นแบบของครูอาชีวศึกษาในยุคปัจจุบัน และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาให้ก้าวหน้าในระดับสากลต่อไป

          ที่มา: www.matichon.co.th


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ผู้ดูแลระบบ ศธ.
107 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.48  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์