มข.เตรียมปี 1 สู่การเรียนรู้ศตวรรษ 21 เข้าใจ-ใช้เป็นไอซีที-ควบคู่พัฒนาทักษะชีวิต
  ข่าวทั้งหมด
14 กันยายน 2560

      


          ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) เปิดเผยว่า สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน มข. จัดโครงการ "ค่ายส่งเสริมนักศึกษา เตรียมความพร้อมในการเรียนรู้ เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จ" วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ สามารถใช้เทคโนโลยีสืบค้นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อกิจกรรมการเรียนรู้ และใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ยังมุ่งหวังให้นักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ชีวิตอย่างมีภูมิคุ้มกัน สามารถนำเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือจัดการเรียนรู้นอกห้องเรียนเพื่อพัฒนาตนเองได้
          รองอธิการบดี มข. กล่าวด้วยว่า การประยุกต์ใช้ เทคโนโยยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือที่ช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน ดังนั้น เพื่อให้ชีวิตก้าวทันกับพัฒนาการทางเทคโนโลยี จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว มข.จึงจัดกิจกรรมค่ายสำหรับนักศึกษาใหม่ครั้งนี้ขึ้น
          รองอธิการบดี มข. กล่าวอีกว่า มข. มีปณิธานมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการที่จะพัฒนาและรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานการเรียนการสอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการผลิตบัณฑิตให้ตรงกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ซึ่งไม่ได้มีเฉพาะความรู้ในวิชาแกนเท่านั้น แต่ยังรวมถึงทักษะด้านข้อมูลและการสื่อสาร ทักษะการคิดและแก้ปัญหา ทักษะสังคม รวมไปถึงการรู้เท่าทันและสามารถใช้ประโยชน์จากเครื่องมือที่เป็นเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้เกิดการพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21
          "กิจกรรมในค่ายครั้งนี้พัฒนาทักษะการเรียนรู้ให้สามารถนำไปใช้ปรับตัวในการเป็นนักศึกษาใหม่ และเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต ซึ่งกระบวนการจัดการเรียนรู้ใหม่ในห้องเรียนจะก้าวข้ามข้อจำกัดแบบเดิมที่เด็กเป็นผู้รับ ครูเป็นผู้บรรยาย สู่การจัดการศึกษาที่เด็กมีส่วนร่วม และเรียนรู้ด้วยตัวเอง ครูเป็นผู้ให้คำปรึกษา โดยเด็กจะได้ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้ สร้างสรรค์ผลงานผ่านการจัดการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม เพื่อเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21" รองอธิการบดี มข.กล่าว--จบ--

          ที่มา: หนังสือพิมพ์ข่าวสด


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ผู้ดูแลระบบ ศธ.
131 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.57  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์