อาชีวะจับมือบ.บีกริมฯผสานความสุขมวลรวม
  ข่าวทั้งหมด
13 กันยายน 2560

      

          นายวณิชย์ อ่วมศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และนายพงษ์ศักดิ์ จักษุเวช  รองประธานบริษัท บี.กริม จอยน์ เว็นเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด ลงนามข้อตกลงดำเนินโครงการอบรมการผสานความสุขมวลรวมประชาชาติ (GNH : Gross National Happiness) เพื่อเรียนรู้มิติทางสังคม สร้างความพร้อมทักษะด้านอารมณ์ ให้นักเรียน นักศึกษา ก่อนสู่โลกอาชีพ ณ ห้องประชุม 5 สอศ.

          รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) มุ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา เป็นคนเก่ง ดี และเพิ่มสุขภาวะทางด้านการเรียน ด้านสังคม ส่งเสริมคุณธรรม ตลอดจนห่างไกลจากพฤติกรรมรุนแรง รวมถึงบุคลากรและผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด จะได้เรียนรู้และพัฒนาตนเอง โดยนำแนวปฏิบัติโดยไม่ยึดติดกับวัตถุเพียงอย่างเดียว แต่เน้นการพัฒนาทาง ด้านจิตใจ เน้นการสร้างความสุขภายในตัวเอง ที่สมเด็จพระรามาธิบดีจิกมี ซิงเก วังชุก แห่งราชอาณาจักรภูฏาน พระราชทานให้เป็นแนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนของอาชีวศึกษา

          รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวต่อไปว่าการดำเนินโครงการอบรมการผสานความสุขมวลรวมประชาติ(GNH : Gross National Happiness)  ใช้รูปแบบการคัดเลือกครู และบุคลากรในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไปเข้ารับการอบรมตามโปรแกรมการผสานความสุขมวลรวม ฯ ที่บริษัท บี.กริม จอยน์ เว็นเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็น GNH Center Thailand ของ GNH GNH ประเทศภูฎาน และสอศ. รวมกันจัดขึ้น และนำความรู้ไปถ่ายทอดให้กับนักเรียน นักศึกษาในห้องเรียน และนำไปประยุกต์ใช้เป็นดัชนีการวัดความสุขในการศึกษาให้สอดคล้องกับการพัฒนาขีดความสามารถ ในด้านการศึกษา โดยมีระยะเวลาดำเนินโครงการทั้งหมด 3 ปี  ตั้งแต่ ปี 2559 -2561 โดยในปี พ.ศ. 2559  มีสถานศึกษาอาชีวศึกษาเข้าร่วมจำนวน 9 แห่ง โดยในปีนี้ ซึ่งเป็นรุ่นที่ 2 จะมีสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นอีก 12 แห่ง โดยจะเริ่มการอบรมในเฟสแรก ระหว่างวันที่ 23-27 กันยายน 2560 และมีแนวโน้มจะเพิ่มจำนวนสถานศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวต่อไป

          สำหรับสถานศึกษา 9 แห่งที่ได้ดำเนินการฝึกอบรมรุ่นที่ 1 เมื่อปี พ.ศ. 2559 ได้แก่   1.วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 2.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว  3.วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง  จ.ราชบุรี 4.วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี 5. วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา จ.น่าน 6.วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง จ.สุโขทัย 7. วิทยาลัยการอาชีพกระนวน จ.ขอนแก่น 8.วิทยาลัยเทคนิคสิชล จ.นครศรีธรรมราช และ  9. วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี กรุงเทพฯ

 

ที่มา : ประชาสัมพันธ์ สอศ.


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นายสุพจน์ มามีสุข
193 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.29  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์