ผลประชุมองค์กรหลัก
  ข่าวทั้งหมด
13 กันยายน 2560

      

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก ครั้งที่ 33/2560 เมื่อวันอังคารที่ 12 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมีประเด็นที่สำคัญโดยสรุป ดังนี้

การลงพื้นที่ ครม.สัญจร ภาคกลาง

ที่ประชุมได้รับทราบการจัดประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลในพื้นที่ รวมทั้งจะได้พบปะประชาชนเพื่อติดตามรับทราบปัญหาความเดือดร้อน ในระหว่างวันที่ 18-19 กันยายน 2560 ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดใกล้เคียง

สำหรับกำหนดการภารกิจการลงพื้นที่ติดตามงานของรัฐมนตรีและคณะผู้บริหารองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 18-19 กันยายน 2560 มีดังนี้

วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560

1. รมว.ศึกษาธิการ (นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)
- 09.30 น. นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์เพื่อสังคมและชุมชน
ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ (ม.ทับแก้ว) อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
- 10.30 น. การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ด้านคณิตศาสตร์ ณ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
- 14.00 น. มอบนโยบายคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)/อนุกรรมการทุกคณะ/บุคลากร ศธจ. สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา และนครปฐม ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

2. รมช.ศึกษาธิการ (พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์)
- 14.00 น. ติดตามงานนโยบายด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่
ณ กศน.ตำบล ดอนหญ้านาง อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา

3. รมช.ศึกษาธิการ (ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล)
- 08.30 น. การวิจัยและพัฒนาการเพาะอาหารสัตว์น้ำ/ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
- 10.30 น. STEM Education สู่ประเทศไทย 4.0/บรรยายศาสตร์พระราชา ณ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
- 14.30 น. บรรยายศาสตร์พระราชา/เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาสู่ประเทศไทย 4.0 ณ วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

วันอังคารที่ 19 กันยายน 2560

- 07.30 น. ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 89 รูป/นั่งรถรางล้อยาง ชมเกาะเมือง (อุทยานประวัติศาสตร์) ณ บริเวณหน้าวัดมหาธาตุ
- 09.00 น. เข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ ณ ห้อง 31120 อาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
- ช่วงบ่ายภายหลังการเสร็จสิ้นการประชุม ครม.สัญจร คณะรัฐมนตรีจะร่วมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต่าง ๆ ในอำเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา


แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (Equitable Education Fund)

ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามมาตรา 54 และมาตรา 258 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา  โดยร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวจะพูดถึงแหล่งที่มาของเงินกองทุน เช่น มาจากเงินงบประมาณแผ่นดิน เปิดช่องให้หาเงินทุนในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ การออกสลากกินแบ่งรัฐบาล การรับเงินบริจาคจากภาคเอกชน โดยมีการลดหย่อนภาษีให้ เป็นต้น

นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา จึงได้แจ้งต่อที่ประชุมองค์กรหลัก ขอให้ครู ผู้บริหารการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุน ทางเว็บไซต์ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) www.onec.go.th เพื่อนำความคิดเห็นไปปรับปรุงร่างดังกล่าวต่อไป


การหารือถึงการขอแบ่งใช้พื้นที่ร่วมกันของหน่วยงานใน ศธ.ย่านเอกมัย

ที่ประชุมได้หารือประเด็นที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้นำเสนอต่อที่ประชุมในการขอแบ่งใช้ที่ดินของกระทรวงศึกษาธิการย่านเอกมัย เพื่อลดความแออัดและประสิทธิภาพของการใช้พื้นที่ ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ตั้งของหลายหน่วยงาน คือ สสวท., ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (สำนักงาน กศน.), โรงเรียนดาราคาม (สพฐ.)

ที่ประชุมเห็นว่า เพื่อให้เกิดความรอบคอบและได้พิจารณาข้อมูลครบถ้วนรอบด้าน จึงมอบให้นายสุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เป็นผู้พิจารณาหารือร่วมกันระหว่าง 3 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ สสวท. - สำนักงาน กศน. - สพฐ. โดยให้ได้ข้อสรุปนำเสนอ แล้วนำเสนอที่ประชุมพิจารณาภายในปีนี้


ตั้งโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ

ที่ประชุมเห็นชอบแต่งตั้ง นายพะโยม ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) เป็นโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ


บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
13/9/2560


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: บัลลังก์ โรหิตเสถียร
152 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
               1
   2    3    4    5    6    7    8
   9    10    11    12    13    14    15
   16    17    18    19    20    21    22
   23    24    25    26    27    28    29
   30            


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.11  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์