สอศ. ร่วมมือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  ข่าวทั้งหมด
11 กันยายน 2560

      

สอศ. ร่วมมือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผลิตกำลังคนสายอาชีพ

          สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดพิธีลงนามความร่วมมือ จัดหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) เพื่อขยายโอกาส การจัดการศึกษาอาชีวศึกษา โดยมีดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และนายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมลงนาม ณ ห้องประชุมสุพรรณหงส์ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

          ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สอศ. มีหน้าที่ใน การจัดการศึกษาด้านวิชาชีพ เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคน ระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี รองรับความต้องการของสถานประกอบการ โดยความร่วมมือในครั้งนี้ สอศ. ร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครอง จัดการศึกษาหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นขยายโอกาสการจัดการศึกษาหลักสูตรอาชีวศึกษาให้กว้างขวาง รวมถึงเป็นการสร้างโอกาสให้ผู้เรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ยากจน ด้อยโอกาสทางการศึกษา และในสถานศึกษาที่มีความพร้อมได้เข้าศึกษาต่อด้านวิชาชีพ ในสาขางานที่ภาคเอกชน หรือท้องถิ่นมีความต้องการเน้นการจัดการอาชีวศึกษาในรูปแบบบูรณาการ เรียนรู้กับการทำงาน การฝึกงาน และการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยมุ่งสู่เป้าหมายของความสำเร็จในการมีงานทำ ซึ่ง สอศ. ได้จัดการศึกษาด้านวิชาชีพที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งเป็นการยกระดับการศึกษาวิชาชีพให้สูงขึ้น สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน

          เลขาธิการ กล่าวต่อไปว่า สำหรับการจัดการอาชีวศึกษาหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีสถานศึกษาอาชีวศึกษา ๖ แห่ง ร่วมเข้าไปพัฒนาทักษะถ่ายทอดองค์ความรู้ส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียนให้กับผู้เรียน ได้แก่ วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา และวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี เป็นวิทยาลัยนำร่อง ซึ่งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับอาชีวศึกษา ทำให้นักเรียน นักศึกษา เกิดการพัฒนาทักษะการเรียนรู้จากการเรียน สู่การถ่ายทอดองค์ความรู้ และการลงมือปฏิบัติจริง ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดรายได้ระหว่างเรียน การดำเนินงานเพื่อการจัดหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ครั้งนี้ จะช่วยส่งเสริม ผลักดันความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ในการร่วมกันดำเนินการส่งเสริมการศึกษาสายอาชีพ เกิดประโยชน์สำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิตของเยาวชน ชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไป

          ด้านนายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ สอศ. ได้ร่วมมือในการจัดทำการจัดหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) เพื่อผลักดันแนวนโยบายทางการศึกษาโดยการร่วมกันดำเนินการส่งเสริมการศึกษาสายอาชีพ ถือเป็นนิมิตรหมายอันดีที่แสดงถึงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นตั้งใจ ให้นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ สายอาชีพ ได้นำทักษะวิชาชีพด้านต่างๆ ที่ได้เรียนรู้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับตนเอง และสังคมต่อไป

 

ที่มา : ประชาสัมพันธ์ สอศ.


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นายสุพจน์ มามีสุข
134 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30    31        


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.01  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์