สกอ. เสนอผลการจัดการศึกษานอกที่ตั้ง
  ข่าวทั้งหมด
11 กันยายน 2560

      

 

     ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา เรื่อง “ผลการจัดการศึกษา สถานนอกที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาและเกณฑ์การจัดการศึกษานอกที่ตั้งฉบับปรับปรุงแก้ไข” พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “สถาบันอุดมศึกษาไทยกับการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง พ.ศ. 2555-2560” ณ โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค กรุงเทพมหานคร

     เลขาธิการ กกอ. กล่าวว่า การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งเกิดขึ้นในอุดมศึกษาไทยเป็นระยะเวลาพอสมควร ด้วยนโยบายด้านการขยายโอกาสทางการศึกษา จึงมีการขยายตัวของการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งเป็นจำนวนมาก ปัญหาที่เกิดขึ้นคือคำถามของสังคมเกี่ยวกับมาตราฐานคุณภาพการจัดการศึกษาเกิดคำพูดที่ว่าจ่ายครบ จบแน่ ซึ่งกระทบต่อภาพลักษณ์ของอุดมศึกษาต่อ สังคม จากประเด็นปัญหาดังกล่าวสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้ จัดทำเกณฑ์การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งขึ้น โดยกรอบแนวทางของกฎกระทรวง และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ในปี พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2552 ตามลำดับ คณะกรรมการการอุดมศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของมาตรฐานคุณภาพการ จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง จึงได้ให้มีการริเริ่มโครงการตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งในปี พ.ศ. 2554 และโครงการตรวจ ประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 เป็นต้นมา ส่งผลให้จำนวนสถาบัน/ศูนย์ และหลักสูตร ลดลงจาก 87 สถาบัน 505 ศูนย์ 1,469 หลักสูตร เป็น 47 สถาบัน 101 ศูนย์ 263 หลักสูตร ในปัจจุบันผลของการติดตามประเมินผลในหลายปี ที่ผ่านมายังสะท้อนตัวเลขให้เห็นว่ามีการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพเพียงร้อยละ 20 และหลักสูตรที่มีผลการประเมินในระดับไม่ผ่านถึงร้อยละ 53

     เลขาธิการ กกอ. กล่าวต่อไปว่าหลังจากที่ได้ดำเนินการตรวจประเมินหลักสูตร แล้ว ทำให้พบสภาพปัญหาทั้งช่องว่างของกฎระเบียบเดิม ทั้งปัญหาวิธีการตรวจประเมิน ภาครัฐจึงต้องพยายามเขียนกฎระเบียบเข้ามาการออกประกาศใช้เป็นระเบียบข้อบังคับนั้นใช้เวลานานมาก รัฐต้องมีความรอบคอบอย่างยิ่งเพื่อที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อทั้งผู้ ให้บริการทางการศึกษาและผู้เรียนอย่างไรก็ตามจากผลการดำเนินโครงการข้างต้นทำให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องทบทวน กฎกระทรวง/ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งให้มีความเหมาะสมกับการกำกับดูแลคุณภาพในภาวะปัจจุบัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงได้ออกกฎกระทรวง/ประกาศกระทรวงศึกษาธิการฉบับใหม่ขึ้น

     “ในการประชุมสัมมนาวันนี้ จึงนับเป็นโอกาสอันดีที่ท่านผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาทุกท่าน และ สกอ. จะได้รับทราบ ผลการประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งระหว่าง พ.ศ. 2555 – 2560 รวมทั้งได้รับฟังการชี้แจงกฎกระทรวง การจัดการศึกษา นอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2559 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ. 2560 เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งต่อไป สุดท้ายขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วน ร่วมอย่างยิ่งในการพัฒนาเยาวชนไทย และการมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สังคมไทยที่มีคุณภาพการศึกษาที่เหมาะสมในการพัฒนา ประเทศในอนาคต” เลขาธิการ กกอ. กล่าวในตอนสุดท้าย

ที่มา : ประชาสัมพันธ์ สกอ.

 


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นายธนพงศ เชื้อนาค
135 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30    31        


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.10  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์