ปลัด.ศธ.ยัน กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมบริการจัดการศึกษาให้ผู้พิการทุกประเภท
  ข่าวทั้งหมด
11 กันยายน 2560

      

จากการที่นายโสภณ ชัยวัฒนกุลวานิช ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เปิดเผยถึงงานวิจัยเรื่อง แนวทางการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน คนพิการประมาณ 1.5 ล้านคน ไม่ได้เข้ารับบริการทางการศึกษา มีปัญหาเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการหลายด้าน

นายการุณ สกุลประดิษฐ์  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถึงกรณีนี้ว่า ปัจจุบัน กศน. มีสถานศึกษานอกระบบทุกอำเภอ/เขต จำนวน ๙๙๘ แห่ง มีการจัดการศึกษาสำหรับผู้พิการทุกประเภท จำนวน ๘,๘๖๐ แห่ง ครอบคลุมทั่วประเทศ และมีศูนย์การศึกษาพิเศษทุกจังหวัด พร้อมให้บริการ จัดการเรียนรู้ ให้ประชาชน                    ทุกประเภท มีช่องทางให้การบริการหลายรูปแบบในการให้บริการ ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับความต้องการและความพร้อมของผู้พิการและครอบครัวด้วย ซึ่งต้องมีการคัดกรอง ประเภทความพิการ โดยให้ครู ๑ คน                         ดูแลรับผิดชอบผู้พิการไม่เกิน ๑๐ คน และบุคลากรส่วนใหญ่ที่ไม่จบการศึกษาสำหรับคนพิการจึงทำให้ไม่สามารถดูแลผู้พิการได้ทุกประเภท ทั้งนี้หากกลุ่มเป้าหมายมีความประสงค์จะเรียน สถานศึกษาสามารถจัดหาวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถมาให้ความรู้ได้ตามความต้องการ นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการ ได้พัฒนารูปแบบสื่อสำหรับผู้พิการที่หลากหลายให้สามารถเรียนรู้ตามศักยภาพและความสนใจ ส่วนการประเมินผลการจัดการศึกษาสำหรับผู้พิการ ประเมินตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มีกระบวนการ วิธีการที่มีความยืดหยุ่นในการประเมิน โดยสามารถให้ครู อำนวยความสะดวกในการดำเนินการสอบได้ตามสมควร เป็นไปตามระเบียบ

“ผู้พิการมีความพิการหลายประเภท จึงทำให้การจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มีข้อจำกัดไม่สอดคล้องกับความพิการครบทุกประเภท ขณะนี้กระทรวงศึกษากำลังดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องตรงกับความพิการแต่ละประเภท ที่ผ่านมาการศึกษาสำหรับผู้พิการเน้นการศึกษาให้มีความรู้ด้านการศึกษาตามอัธยาศัย ด้านการศึกษาพัฒนาอาชีพ  ด้านการศึกษาทักษะชีวิต การช่วยเหลือตนเอง ไม่เป็นภาระต่อครอบครัว ชุมชน และสังคม” ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าว

 

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป./ธเนศ งานสถิร
1140 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.49  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์