มหกรรมรวมใจปฐมวัยสร้างชาติ
  ข่าวทั้งหมด
8 กันยายน 2560

      

 

     สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) จัดงาน “มหกรรมรวมใจปฐมวัยสร้างชาติ” โดยมีพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง  รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานและปาฐกถาพิเศษเรื่อง ปฐมวัยสร้างชาติ โดยมีนายชัยพฤกษ์  เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวรายงาน ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา  ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ
     พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี  กล่าวโดยสรุปว่า รัฐบาลได้มีการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 เพื่อมุ่งสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยได้มีการกำหนดจุดเน้น และประเด็นพัฒนาหลักเพื่อเตรียมพร้อมด้านกำลังคน และเสริมศักยภาพของประชาชนในทุกช่วงวัย มุ่งเน้นการพัฒนาคนในทุกมิติให้เป็นทุนมนุษย์ที่มีศักยภาพสูง จากการศึกษาวิจัยพบว่าการลงทุนกับเด็กปฐมวัยเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าให้ผลตอบแทนแก่สังคมที่ดีที่สุดในระยะยาว โดยให้ผลตอบแทนกลับคืนในอนาคต 7-10 เท่า จากความสำคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัยจึงมีการกำหนดกฎหมายหลายฉบับ อาทิ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 เพื่อจัดการศึกษาปฐมวัย ในสถานศึกษา และครอบคลุมศูนย์เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ ศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มของเด็กพิการ และเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ฯลฯ ให้มีคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา โดยกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 หมวดที่ 5 มาตรา 54 ว่ารัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลา 12 ปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียน จนจบการศึกษาภาคบังคับ อย่างมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย และวรรค 2 รัฐต้องดำเนินการให้เด็กเล็ก ได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา ตามวรรค 1 เพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้สมวัย โดยส่งเสริม และสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการด้วย
     ที่ผ่านมา ได้มีการจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัย 0-5 ปี พ.ศ. 2545 – 2549 ขึ้นเป็นครั้งแรก และพัฒนาเป็นนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัยฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550 – 2559) ซึ่งปัจจุบันมีการขับเคลื่อนในหลายประการ เช่น จัดทำมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กแห่งชาติ การพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายการรักการอ่านสำหรับเด็กปฐมวัย ซึ่งต่อจากโครงการหนังสือเล่มแรก การให้ไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์ และเด็กปฐมวัย การตั้งศูนย์เด็กเล็กในสถานประกอบการ และการพัฒนาสื่อเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย เป็นต้น เพื่อให้เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการดูแล เลี้ยงดูอย่างเหมาะสม ปลอดภัย สามารถเรียนรู้ และได้รับการส่งเสริมการพัฒนาเต็มศักยภาพทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม และได้เรียนรู้ อย่างมีความสุข

     ดร. ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวว่า ประเทศไทยได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพของคนตลอดทุกช่วงวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยได้ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ในมาตรา 54 และได้กำหนดในกฎหมายหลายฉบับ อาทิ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ. ศ. 2553  เพื่อจัดการศึกษาปฐมวัยในสถานศึกษาและครอบคลุมถึงศูนย์เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ของสถาบันศาสนา ศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มของเด็กพิการและเด็กที่มีความต้องการพิเศษ หรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ได้คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ทั้งนี้ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาเด็กปฐมวัย ปี 2551 จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ (ก.พ.ป.) โดยมีรัฐมนตรีเป็นประธาน  และมีอำนาจหน้าที่ในการประสานงานและบูรณาการพัฒนาเด็กปฐมวัยระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ เล็งเห็นถึงความสำคัญในการให้เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ จึงได้จัดงาน “มหกรรมรวมใจปฐมวัยสร้างชาติขึ้น” เพื่อนำเสนอกิจกรรมการดำเนินงานด้านปฐมวัยของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เป็นเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเพื่อเป็นการนำเสนอผลการดำเนินงานด้านเด็กปฐมวัยต่อสาธารณชน โดยบูรณาการการดำเนินงานจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
     หลังจากนั้น มีพิธีประกาศเจตนารมย์ “ประชารัฐรวมใจปฐมวัยสร้างชาติ” โดย ดร. ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์  รองเลขาธิการสภาการศึกษา  เลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ (ก.พ.ป) ร่วมประกาศเจตนารมย์กับกระทรวงและหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข  กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กรุงเทพมหานคร กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก ผู้ประกอบการ  UNICEF และสื่อมวลชน
     ในงานยังมีการบรรยายให้ความรู้ที่น่าสนใจ ได้แก่ “รอยเชื่อมต่อการเรียนรู้ระหว่างชั้นเรียนอนุบาลสู่ประถมศึกษา” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยศวีร์ สายฟ้า  “หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560” โดย รองศาสตราจารย์  ดร. พัชรี ผลโยธิน และ “อ่านแต่เล็ก  เด็กฉลาด สมรรถนะดี” โดยนายเรืองศักดิ์ ปิ่นประทีป และยังมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องปฐมวัย  5 โซน คือ 1) อนาคตปฐมวัยอนาคตชาติ โดย ก.พ.ป. ร่วมกับสมาคมอนุบาล 2) หัวใจสำคัญของการพัฒนาปฐมวัย โดย กลุ่ม Thailand EF partnerships  ร่วมกับ OKMD ร่วมกับ สสวท. 3) คิด Smart สู่ Smart kids” โดย กรมอนามัย ร่วมกับสถาบันราชานุกูล 4) มหัศจรรย์การอ่าน : ฐานพลังเด็กไทย 4.0 โดย แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. ร่วมกับ มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก และ ศูนย์ประสานงานอ่านยกกำลังสุข 5) นวัตกรรมการเรียนรู้ปฐมวัย โดย อปท. ร่วมกับ สช ร่วมกับ กทม. และ พม.

ท่านสามารถดูภาพบรรยากาศได้ที่ FACEBOOK

 

ที่มา : ประชาสัมพันธ์ สกศ.

 


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นายธนพงศ เชื้อนาค
361 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.58  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์