มูลนิธิการศึกษาเชล100 ปีมอบทุน
  ข่าวทั้งหมด
7 กันยายน 2560

      

 

     ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา พร้อมด้วย ดร.สุเมธ แย้มนุ่น ประธานกรรมการมูลนิธิการศึกษาเชล 100 ปี และ นายอัษฎา หะรินสุต ประธานกรรมการบริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด ร่วมมอบทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มูลนิธิการศึกษาเชล 100 ปี ณ อาคารอุดมศึกษา 1 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

     เลขาธิการ กกอ. กล่าวว่า บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด มีจิตศรัทธาบริจาคเงิน ทุนการศึกษาจัดตั้งเป็นกองทุนการศึกษาเชลล์ 100 ปี ซึ่งต่อมาได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นมูลนิธิการศึกษาเชล 100 ปี เพื่อให้การสนับสนุนทุนวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในสาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ปิโตรเคมี โลจิสติกส์ พลังงานทดแทน และทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ซึ่งการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยดังกล่าวถือเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่ง ที่จะเอื้ออำนวยและเพิ่ม ขวัญกำลังใจให้นักศึกษา ได้มีความพยายามในการทำวิจัยให้มีคุณภาพ และประสบผลสำเร็จได้อย่างสมบูรณ์ ตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ เพื่อนำความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่ได้รับจากการค้นคว้าศึกษาวิจัยไป ประกอบอาชีพ พัฒนาสังคมและพัฒนาประเทศสืบต่อไป ซึ่งโครงการวิจัยเหล่านี้นับเป็นรากฐานในการพัฒนา วิชาการ และต่อยอดองค์ความรู้ที่สามารถนำไปพัฒนาท้องถิ่น และสังคมไทย อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้าง คุณลักษณะนิสัยของนักศึกษาให้รักและใส่ใจต่อการศึกษาค้นคว้าวิจัย ซึ่งเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็น กำลังสำคัญของประเทศชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา คาดหวังว่านักศึกษาทุกท่านที่สำเร็จ การศึกษาจะพัฒนาตนเองให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคม และทำคุณประโยชน์ ต่อประเทศชำติ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษาจะใช้เงินทุนวิจัยให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาวิจัยให้สามารถ สร้างสรรค ผลงานวิจัยที่จะก่อให้เกิดองค์ความรู้และนวัตกรรม รวมทั้งสามารถนำผลงานวิจัยไปเผยแพร่ใน ระดับชาติ และนานาชาติต่อไป

     ประธานกรรมการมูลนิธิการศึกษาเชล 100 ปี กล่าวว่า มูลนิธิการศึกษาเชล 100 ปี ได้ก่อตั้งขึ้นจากเจตนารมย์ของ บริษัทเชลล์แห่งประเทศไทยที่ได้ประกอบธุรกิจในประเทศไทย ครบรอบ 100 ปี เมื่อปีพุทธศักราช 2535 โดยความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งมีวัตถุประสงค์สำคัญคือ เพื่อเป็นทุนสนับสนุนงานวิจัย (วิทยานิพนธ์) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในระดับ บัณฑิตศึกษา เพื่อให้นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้ผลิตผล งานวิจัยที่มีคุณภาพ ซึ่งวัตถุประสงค์ดังกล่าวสอดรับกับ กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยำว 20 ปี ฉบับปัจจุบัน (ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560 – 2579) ที่เน้นการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา ให้เป็นแหล่งวิจัย ที่ผลิตงานวิจัยชั้นนำและมีคุณค่าต่อการ พัฒนาประเทศ โดยที่งานวิจัยซึ่งมูลนิธิให้การสนับสนุน เน้น งานวิจัยที่เกี่ยวกับด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ปิโตรเคมี โลจิสติกส์ พลังงานทดแทน และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อันเป็นสาขาซึ่งตอบรับกับนโยบายรัฐบาลปัจจุบัน คือนโยบาย “ไทยแลนด์ 4.0” ที่ต้องกำรให้มีการพัฒนาวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และการวิจัย และพัฒนา ตลอดระยะเวลา 25 ปีที่ผ่านมา การสนับสนุน เงินทุนวิจัยของมูลนิธิฯได้สร้างประโยชน์ให้แก่นิสิตนักศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นจำนวนมาก และยังสนับสนุนให้เกิด การพัฒนาผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ซึ่งมูลนิธิฯก็ยังคงมุ่งมั่นที่จะเป็นแรงสนับสนุน ให้นักศึกษาได้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อ สังคมและประเทศชาติต่อไป

     มูลนิธิกำรศึกษาเชล 100 ปี ได้มอบทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อเป็นวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทั้งในระดับปริญญาโท และปริญญาเอกในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ปิโตรเคมี โลจิสติกส์ พลังงานทดแทน และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยสนับสนุนทุนวิจัยระดับปริญญาโทเรื่องละไม่เกิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) และระดับปริญญาเอกเรื่องละไม่เกิน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) ซึ่งในการมอบทุนสนับสนุนงานวิจัยครั้งนี้ คณะกรรมการมูลนิธิการศึกษาเชล 100 ปี ได้ พิจารณาคัดเลือกโครงการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ รวม 11 โครงการ จำแนกเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาเอกจำนวน 3 คน และนักศึกษาระดับปริญญาโทจำนวน 8 คน เป็นเงินทุนวิจัยรวมทั้งสิ้น 1,273,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน) ทั้งนี้ ผลงานวิจัยที่ได้รับทุนในครั้งนี้คณะกรรมการฯได้พิจารณาคัดเลือกโครงการวิจัยตามหลักเกณฑ์ 4 ประการ ดังนี้ 1. เป็นโครงการวิจัยจะมีโอกาสก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ (Innovation) 2. เป็นโครงการวิจัยที่สามารถนำไปเผยแพร่และตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติได้ 3. เป็นโครงการวิจัยที่มีโอกาสจะประสบผลสำเร็จในระยะเวลาที่กำหนด 4. ผลงานวิจัยที่เกิดขึ้นจากโครงการวิจัยจะมีผลกระทบต่อวงการวิชาการในเชิงพาณิชย์และในเชิงสังคม

 

ที่มา : ประชาสัมพันธ์ สกอ.

 


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นายธนพงศ เชื้อนาค
414 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.61  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์