สพฐ.ออกอากาศสดรายการ บ่ายนี้มีคำตอบ
  ข่าวทั้งหมด
7 กันยายน 2560

      

 

     พลเอก สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายอำนาจ วิชยานุวัติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้ร่วมรายการ ออกอากาศสดรายการ บ่ายนี้มีคำตอบ ตอน “มิติการศึกษา พัฒนาพื้นที่พิเศษ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ร่วมพูดคุยถึงการขับเคลื่อนการศึกษาในพื้นที่พิเศษ เพื่อรองรับนโยบายของรัฐบาล ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560–2579) โดยแบ่งพื้นที่พิเศษออกเป็น 3 พื้นที่ ครอบคลุม 35 จังหวัดของประเทศ คือ พื้นที่ชายแดน 27 จังหวัด (จังหวัดที่มีพื้นที่ชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน จำนวน 27 จังหวัด แต่ไม่รวมในพื้นที่ชายแดนภาคใต้) พื้นที่พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และ 4 อำเภอในสงขลา) และพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 3 จังหวัด (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง) โดยกำหนดภารกิจเพื่อการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่พิเศษไว้ 5 ภารกิจ ประกอบด้วย

1) การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน (27 จังหวัด)

2) การจัดการศึกษาแบบบูรณาการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (3 จังหวัดในพื้นที่ EEC)

3) การจัดการศึกษาตามแผนยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (5 จังหวัดชายแดนภาคใต้)

4) การจัดการศึกษาแบบบูรณาการเมืองต้นแบบ "สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" (หนองจิก เบตง สุไหงโก-ลก )

5) การจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (10 จังหวัด) และเพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ถึงการขับเคลื่อนงานเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ

     ทุกคนในพื้นที่ดังกล่าวได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านการบริหารจัดการศึกษาตามบริบทพื้นที่ รวมถึงแสดงผลงานการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อรองรับนโยบายของรัฐบาล ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560–2579) อีกทั้งเป็นการทบทวนการปฏิบัติงานที่ได้ดำเนินการไปแล้ว กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้จัดการประชุมสัมมนา “มิติการศึกษา พัฒนาพื้นที่พิเศษ เดินหน้าประเทศไทย มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยแบ่งการประชุมเป็น 3 ครั้ง ได้แก่ ระหว่างวันที่ 4-5 กันยายน 2560 ณ จังหวัดนครนายก ระหว่างวันที่ 13-15 กันยายน 2560 ณ กรุงเทพมหานคร และระหว่างวันที่ 24-25 กันยายน 2560 ณ จังหวัดชลบุรี ซึ่งการประชุมในแต่ละครั้งเป็นการเชื่อมโยงเพื่อให้เห็นกระบวนการในการขับเคลื่อน โดยเริ่มจากการทบทวนพร้อมระดมความคิดเพื่อร่างแผนยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาตามบริบทของพื้นที่พิเศษทั้ง 35 จังหวัด ต่อด้วยการนำแผนฉบับสมบูรณ์ไปสู่การปฏิบัติ และท้ายสุดจะเป็นการนำเสนอการทำงานด้านการจัดการศึกษาพื้นที่พิเศษทั้ง 3 พื้นที่ 5 ภารกิจ พร้อมนี้มีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมตอบข้อซักถามทางโทรศัพท์ โดยมีนายวิศาล ดิลกวณิช และนางสาวสุนทรี อรรถสุข เป็นพิธีกร ณ สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี กรุงเทพมหานคร เมื่อวันพุธที่ 6 กันยายน 2560

 

ที่มา : ประชาสัมพันธ์ สพฐ.

 


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นายธนพงศ เชื้อนาค
135 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30    31        


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.09  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์