การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ
  ข่าวทั้งหมด
6 กันยายน 2560

      

 

     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบหมายให้ นายขจร จิตสุขุมมงคล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “เรื่องการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา” ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

     รองเลขาธิการ กกอ. กล่าวในพิธีเปิดตอนหนึ่งว่า สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลด้านการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา มีนโยบายด้านการศึกษาสำหรับคนพิการไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้คนพิการได้รับโอกาสและสิทธิทางการศึกษาเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป ด้วยการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและยกระดับมาตรฐานการศึกษา เพื่อให้เกิดความเสมอภาคและความเป็นธรรมในสังคมแก่ประชากรในกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการหรือทุพพลภาพ นอกจากการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้ได้รับโอกาสและบริการทางการศึกษาที่เท่าเทียมแล้ว ยังได้มุ่งพัฒนาระบบการจัดการศึกษาเพื่อให้ได้คุณภาพและ มาตรฐานของการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา รวมทั้งยังได้ส่งเสริมให้นักศึกษาพิการมีทักษะในการดำรงชีวิตควบคู่กับการสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้เป็นบัณฑิตสมบูรณ์พร้อม สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข ประกอบอาชีพพึ่งพาตนเองและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศชาติได้

     รองเลขาธิการ กกอ. กล่าวต่อไปว่า บทบาทของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษานอกจากการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาดังที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว การพัฒนาการศึกษาและองค์ความรู้ของคนพิการก็เป็นเรื่องสำคัญและ จำเป็นซึ่งในเรื่องนี้ ได้มีการดำเนินการที่เป็นรูปธรรมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนสิทธิและ หน้าที่ทางการศึกษาของคนพิการในระดับอุดมศึกษาตามเจตนารมณ์ของรัฐและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยได้กำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการหรือผู้ที่มีความจำเป็นพิเศษในระดับอุดมศึกษา โดยมีเป้าหมายเพื่อ

1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้คนพิการในสังคมได้รับโอกาสและบริการทางการศึกษาเท่าเทียมกับคนทั่วไปตามที่กฎหมายกำหนด

2) ผลักดันให้สถาบันอุดมศึกษาเปิดโอกาสและรับคนพิการเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษา โดยหลีกเลี่ยงการปฏิเสธการรับเมื่อมีคนพิการเข้ามาสมัครเข้าเรียน

3) สนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาจัดตั งศูนย์บริการนักศึกษาพิการ (Disability Support Service Center : DSS Center) หรือจัดให้มีหน่วยงานบริการนักศึกษาพิการในสถาบัน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษาพิการให้สามารถศึกษาเล่าเรียนได้อย่างเต็มศักยภาพและ สำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตที่เก่ง ดี และมีคุณภาพ ซึ่งปัจจุบันมีสถาบันอุดมศึกษาได้จัดให้มี DSS Center แล้วกว่า 38 แห่ง

     สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะพยายามผลักดันให้นโยบายของรัฐและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ บังเกิดผลในเชิงปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็วเพื่อมุ่งส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาให้ความสำคัญกับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาของคนพิการมากขึ้น โดยมีเป้าหมายให้สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งที่รับคนพิการเข้าเรียนได้พัฒนาระบบการบริการในสถาบัน รวมทั้งให้สถาบันอุดมศึกษาตระหนักถึงหน้าที่ของสถานศึกษาในการจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวก การปรับหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลให้สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นพิเศษของนักศึกษาพิการแต่ละบุคคล รวมถึงโอกาสการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาพิการสามารถศึกษาเล่าเรียนได้อย่างมีความสุข ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องและนโยบายของรัฐที่ได้กำหนดไว้ รองเลขาธิการ กกอ. กล่าวในตอนสุดท้าย

     การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติในครั้งนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 23 – 25 สิงหาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการตระหนักรับรู้ถึงนโยบายของรัฐและสิทธิของคนพิการในการได้รับการส่งเสริมให้ สามารถเข้าถึงการศึกษาในระดับอุดมศึกษาตลอดจนการเปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ รวมถึงนิสิต นักศึกษาพิการ นิสิต นักศึกษาที่เป็นจิตอาสา และผู้ที่สนใจได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้อมูลข่าวสาร และได้รับความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ด้านการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา ตลอดจนแนวทางการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาฯ รวมจำนวน 450 คน จาก 58 สถาบัน ประกอบด้วย รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการศูนย์บริการนักศึกษาพิการ อาจารย์ผู้สอนนิสิต นักศึกษาพิการ นิสิต นักศึกษาที่เป็นจิตอาสา ผู้แทนจากสมาคมคนพิการ และผู้ที่สนใจจากหน่วยงานภายนอก โดยมีรูปแบบการจัดประชุมสัมมนาฯ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย

     1. การศึกษาดูงานในหน่วยงานที่จัดการศึกษาและจัดบริการเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่คนพิการ จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนสอนคนตาบอดในพระราชินูปถัมภ์ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ และโรงเรียนดาราวิทยาลัย

     2. การบรรยาย และการอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ นโยบายและการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา การแลกเปลี่ยนประสบการณ์บริบทต่างประเทศกับประเทศไทย การใช้ชีวิตอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ โดยนักศึกษา 4 ประเภทความพิการที่ได้รับรางวัลพระราชทาน และหัวข้อการส่งเสริมการมีงานทำของนักศึกษาพิการ

     3. การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยแบ่งออกเป็น 4 ห้อง ประกอบด้วย

ห้องที่ 1 เรื่อง การอำนวยความสะดวกสำหรับนักศึกษาพิการในระดับอุดมศึกษา และการพัฒนา Soft Skills ให้แก่นักศึกษาพิการ

ห้องที่ 2 เรื่อง โครงสร้างและการบริหารจัดการศูนย์บริการนักศึกษาพิการ (DSS Center)

ห้องที่ 3 เรื่อง “Inclusive University เส้นทางสู่ความสำเร็จ”

และห้องที่ 4 เรื่อง การสอนภาษาอังกฤษแก่นักศึกษาหูหนวก และเรื่อง การพัฒนาระบบฐานข้อมูลนักศึกษาพิการในสถาบันอุดมศึกษา

 

ที่มา : ประชาสัมพันธ์ สกอ.

 


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นายธนพงศ เชื้อนาค
136 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30    31        


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.11  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์