อาชีวะเร่งสร้างกำลังคนรองรับการท่องเที่ยว
  ข่าวทั้งหมด
5 กันยายน 2560

      

           สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จับมือ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เร่งพัฒนาผลิตกำลังคน ขานรับนโยบายปฏิรูปการศึกษาด้านอาชีวะ หลังงานวิจัยพบปัญหาในการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว มาตรฐานการบริการของภาคบริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและชุมชนท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านทุนมนุษย์ทางการท่องเที่ยวและต้องการให้มีการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทุนมนุษย์ทางการท่องเที่ยวให้เข้มข้นขึ้น

          นายวณิชย์  อ่วมศรี  รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า จากปัญหาการขาดแคลนกำลังคนสายอาชีวศึกษาที่จะรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว แม้จะมีตลาดชัดเจน และนักศึกษาให้ความสนใจลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรมเพิ่มขึ้น โดย สอศ. มีวิทยาลัยที่เปิดสอนด้านการท่องเที่ยวและโรงแรม รวมถึงมัคคุเทศก์ รวม ๔๓ แห่ง แต่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของภาคเอกชนที่ต้องการคนปีละ ๒๐๐,๐๐๐ คน โดยสามารถผลิตได้เพียง ๔,๐๐๐ คน ครม. จึงมีมติสั่งการให้ช่วยกันแก้ปัญหาการขาดแคลนมัคคุเทศก์ นอกจากนี้หลักสูตรการเรียนการสอนจะต้องตอบโจทย์การท่องเที่ยวของท้องถิ่นด้วย ในรูปแบบอุตสาหกรรมท้องถิ่น ซึ่งจำแนกตามประเภทการท่องเที่ยว โดย สกว. ได้เข้ามาสนับสนุน สอศ. ในการพัฒนาอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการดังกล่าว อีกทั้งสนับสนุนให้เกิดการบูรณาการงานวิจัยระหว่างบุคลากรอาชีวศึกษาและคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาอื่น ๆ เพื่อร่วมกันพัฒนากำลังคนสายอาชีพให้มีขีดความสามารถและสมรรถนะสูงยิ่งขึ้น ตลอดพัฒนาศักยภาพของชุมชนชนบทฐานทรัพยากรทางการท่องเที่ยว

          เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) โดยความร่วมมือของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้อนุมัติทุนวิจัยด้านการบริหารจัดการท่องเที่ยว ปี ๒๕๕๖ เพื่อศึกษาวิจัยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ชุมชน ผู้ประกอบการ และองค์กรท้องถิ่นในจังหวัดกระบี่โดยผลผลิตที่ได้จากการวิจัยส่วนหนึ่งเป็นหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนากำลังคนในระดับอาชีวศึกษาให้สามารถรองรับตลาดแรงงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยได้เป็นอย่างดียิ่ง

          นายวณิชย์  อ่วมศรี  กล่าวเพิ่มเติมว่า นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมบุคลากรด้านการท่องเที่ยว เพื่อนำไปสู่การยกระดับมาตรฐาน และทักษะในการบริการของบุคลากรในภาคการท่องเที่ยว และเตรียมความพร้อมบุคลากรสำหรับภาคการท่องเที่ยง โดยแนวทางการบริหารหลักสูตร คือ ให้มีการใช้ใบรับรองการจบหลักสูตรในการสมัครงานในตำแหน่งต่าง ๆ เพื่อป้อนคนเข้าสู่ตลาดแรงงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่ หลักสูตรการฝึกอบรมสามารถจำแนกเป็นหลายระดับ เช่น ระดับปฏิบัติการ ระดับหัวหน้างาน ระดับผู้จัดการ ซึ่งผู้ประกอบการยินดีที่จะนำผลผลิตจากงานวิจัยดังกล่าวไปปฏิบัติจริงด้วยการจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) รวมทั้งสนับสนุนกระบวนการฝึกอบรมและพัฒนาต่อไป ซึ่งสอศ. ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์และความสำคัญในเรื่องดังกล่าว และต้องการนำผลการวิจัยไปสู่ภาคปฏิบัติ จึงได้จัดประชุมร่วมระหว่าง สกว. และสอศ. จนนำสู่การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการในพื้นที่แถบอันดามัน (กระบี่ พังงา ภูเก็ต) และบนพื้นที่สูง จ.เชียงราย จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่ ๑. “การเพิ่มขีดความสามารถทักษะวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการบริการเพื่อรองรับการจ้างงานในระดับอาชีวศึกษาของประเทศไทย” โดยวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก วิทยาลัยเทคนิคพังงา วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต และวิทยาลัยเทคนิคถลาง ร่วมดำเนินการ และมีนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นพี่เลี้ยง ๒. “การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนพื้นที่สูง โดยใช้การท่องเที่ยวของชุมชนเป็นเครื่องมือในพื้นที่เขตบริการศูนย์การเรียนรู้บ้านนาโต่ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย” โดยมีนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย และมีวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงรายร่วมดำเนินการ โครงการวิจัยดังกล่าวจะช่วยพัฒนาการอาชีวศึกษาด้านวิชาการและการวิจัยหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรม และด้านเกษตรกรรมบนพื้นที่สูง ส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัด สอศ. ได้ทำการศึกษา วิจัย และพัฒนาด้านวิชาการ นำไปพัฒนาการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ทำให้เกิดความร่วมมือในการสนับสนุนด้านการพัฒนาระบบการจัดการงานวิจัย เพื่อสร้างนักวิจัยในสายวิชาชีพ และพัฒนากำลังคนสายอาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของชุมชนบนฐานทรัพยากรทางการท่องเที่ยว

  

ที่มา : ประชาสัมพันธ์ สอศ.


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นายสุพจน์ มามีสุข
136 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30    31        


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.09  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์