“พิษณุโลกเกมส์”
  ข่าวทั้งหมด
4 กันยายน 2560

      

“พิษณุโลกเกมส์” ผงาดเหนือสองฝั่งน้ำน่าน

          ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประธานเปิดการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ครั้งที่ 12 “พิษณุโลกเกมส์” เปิดเผยว่า การจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาทุกสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ที่จัดขึ้นนี้ นับว่าเป็นประโยชน์ และเป็นการสนองนโยบายในการพัฒนากีฬา ที่ตรงตามเจตนารมณ์ของการพัฒนาคนให้เห็นความสำคัญในการออกกำลังกาย เพื่อให้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม ซึ่งได้ดำเนินการแข่งขันทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ เป็นประจำทุกปี โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาด้านสุขภาพอนามัย ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ฝึกฝนให้มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ มีน้ำใจนักกีฬา รวมทั้งสถานศึกษาในสังกัดสอศ.ได้รับความรู้ ความเข้าใจทั้งทักษะและวิธีการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬา และเป็นการเสริมสร้างสุขภาพให้กับบุคลากร โดยใช้กีฬาเป็นสื่อ เพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ความปรองดองสมานฉันท์ในสถานศึกษา ระหว่างอาชีวศึกษาจังหวัด อาชีวศึกษาภาค และอาชีวศึกษาระดับชาติ

          นายจีระพงษ์ หอมสุวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก ประธานคณะกรรมการบริหารกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ กล่าวเพิ่มเติมว่า การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ครั้งที่ 12 “พิษณุโลกเกมส์” นี้ กำหนดให้มีการแข่งขันกีฬา ทั้งหมด 10 ชนิด ประกอบด้วย ฟุตบอล ฟุตซอล วอลเล่ย์บอล เซปักตะกร้อ มวยสากลสมัครเล่น เปตอง หมากล้อม และกรีฑา ซึ่งมีนักกีฬาจากทั้งทุกภูมิภาคเข้าร่วมแข่งขัน ประมาณ 3,000 คน ครูจากอาชีวศึกษา จังหวัดพิษณุโลก เจ้าหน้าที่ ประมาณ 1,000 คน การแข่งขันในครั้งนี้ ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนและความร่วมมืออย่างดียิ่งจากจังหวัดพิษณุโลก องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก การท่องเที่ยวและการกีฬาจังหวัดพิษณุโลก สถานศึกษาสังกัดสอศ.จังหวัดพิษณุโลก ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนสนามแข่งขันในจังหวัดพิษณุโลก


          การส่งเสริมการออกกำลังกายอย่างเต็มระบบ จะส่งผลถึงการยกระดับของการพัฒนาสุขภาพและพัฒนาร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม จึงถือเป็นกิจกรรมที่ควรสนับสนุนส่งเสริมให้ดำเนินการอย่างครบวงจร ทั้งยังเป็นการจัดกิจกรรมที่ส่งผลให้นักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษามีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ มีบุคลิกภาพดี เป็นผู้ที่มีความสามารถในการผลิตและพัฒนาเทคโนโลยี สร้างงาน พัฒนางานในโลกของอาชีพ และเพิ่มพูนศักยภาพของการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและสังคมในเวทีโลก ทั้งยังส่งเสริมกำลังคนของชาติให้แข็งแกร่งส่งผลให้เกิดความสุขในมวลรวมอย่างยั่งยืนต่อไป เลขาธิการกล่าวปิดท้าย

 

ที่มา : ประชาสัมพันธ์ สอศ.


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นายสุพจน์ มามีสุข
143 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.61  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์