การปรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใครรับผิดชอบ
  ข่าวทั้งหมด
24 สิงหาคม 2560

      


          ผศ.ดร.ดรุณี จำปาทอง
          แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน มสธ.
          ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มี คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560 เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่ม สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมีเงื่อนไขและเวลากำหนดให้ดำเนินการ ดังนี้
          1.ปีการศึกษา 2561 ให้ใช้ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 4 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
          2.ปีการศึกษา 2562 ให้ใช้ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 2 4 และ 5 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 2 4 และ 5
          3.ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป ให้ใช้ทุกชั้นเรียน
          เนื่องจากการปรับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ดังกล่าวมีลักษณะ "แอบทำ" ตามที่เป็นข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ กล่าวคือ สาธารณชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่เคยได้รับทราบเรื่องนี้มาก่อนทั้งๆ ที่การปรับหลักสูตรครั้งนี้ย่อมมีผลกระทบต่อครูและนักเรียนหลายล้านคน รวมถึง พ่อ แม่ ผู้ปกครอง และประเทศชาติ ซึ่งจะต้องมีการใช้ จ่ายงบประมาณเพื่อทำกิจกรรมที่ต่อเนื่องอีกมากมาย ทั้งต้องมีการเปลี่ยนแปลงตำราเรียน วัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนต่างๆ ดังนั้น สาธารณชนย่อมเกิดความเคลือบแคลงสงสัยในคำสั่งข้างต้นว่า เป็นอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่จะดำเนินการเรื่องนี้ได้ตามลำพังโดยไม่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายเลยหรือ หากเป็นเช่นนั้น จริง ย่อมถือเป็นการกระทำที่ขัดแย้งต่อกฎหมาย และขัดแย้งต่อเหตุผลตามหลักวิชา ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1.ความขัดแย้งต่อกฎหมาย 2 ฉบับ คือ

          1.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2546 และ 2553 ที่ได้ ระบุสาระสำคัญที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
          มาตรา 27 ให้คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ การดำรงชีวิต และการประกอบอาชีพตลอดจนเพื่อการศึกษาต่อ
          มาตรา 34 คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนามาตรฐานและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติ การสนับสนุนทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
          นอกจากนี้ มาตรา 8 (2) แห่งพระราชบัญญัตินี้ ยังได้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า "ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา"
          1.2 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 ที่มาตรา 15 ระบุไว้สอดคล้องกันว่า ให้มีคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีหน้าที่เสนอนโยบายแผนพัฒนามาตรฐานและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติการสนับสนุนทรัพยากรการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและเสนอแนะในการออกระเบียบหลักเกณฑ์ประกาศที่เกี่ยวกับการบริหารของสำนักงาน (สพฐ.)
          2.ความขัดแย้งต่อเหตุผลตามหลักวิชา ทั้งนี้ รัฐมนตรีควรได้อธิบายเหตุผลแก่สาธารณชนเกี่ยวกับการปรับหลักสูตรครั้งนี้ให้เป็นตามหลักวิชา โดยมีคำถามดังต่อไปนี้
          - ทำไมจึงปรับเฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิต ศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระ การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
          - มีความจำเป็นเร่งด่วนอะไรที่ต้องปรับหลักสูตรเป็นส่วนๆ (บางกลุ่มสาระการเรียนรู้)
          - มีผลการศึกษาวิจัยอะไรรองรับการปรับหลักสูตรครั้งนี้
          - ทำไมไม่ปรับหลักสูตรทั้งระบบให้สอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับใหม่ที่เพิ่งประกาศใช้
          - ลักษณะการปรับหลักสูตรครั้งนี้ได้ปรับแก้อะไรบ้าง ด้วยเหตุผลอะไร
          - มีนักวิชาการ ครู ศึกษานิเทศก์ ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันอุดมศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมอย่างไร หลักสูตรได้รับการประชาพิจารณ์หรือไม่
          - ทำไมไม่มีการสื่อสาร สร้างความเข้าใจต่อสาธารณชน
          ฯลฯ
          จากข้อสังเกตข้างต้นนี้ ผู้เขียนขอเรียนเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้โปรดระงับ หรือชะลอการดำเนินการดังกล่าวไปก่อน ทั้งนี้ ผู้เขียนไม่มีเจตนาที่จะขัดขวางการปรับปรุงหลักสูตร แต่ตรงกันข้าม ผู้เขียนสนับสนุนให้มีการปรับปรุงหลักสูตรโดยควรทำทั้งระบบ เนื่องจากเห็นว่า หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ได้นำมาใช้เป็นเวลานานเกือบ 10 ปี ซึ่งถือเป็นเวลาสมควรที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะต้องศึกษา ทบทวน รวบรวมข้อมูลและผลการวิจัยต่างๆ เพื่อ พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรฉบับใหม่อย่างเป็นระบบต่อไป
--จบ--

          --มติชน ฉบับวันที่ 25 ส.ค. 2560 (กรอบบ่าย)--


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ผู้ดูแลระบบ ศธ.
615 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
               1
   2    3    4    5    6    7    8
   9    10    11    12    13    14    15
   16    17    18    19    20    21    22
   23    24    25    26    27    28    29
   30    31          


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.09  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์