สอศ.ลงนามความร่วมมือ บ.ทรีวิว
  ข่าวทั้งหมด
11 สิงหาคม 2560

      

 

image

     สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมกับ บริษัท ทรีวิว จำกัด ได้ลงนามความร่วมมือเพื่อจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยมีดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และนายสิทธิกร จิตปรีดากร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทรีวิว จำกัด ร่วมลงนาม ณ บริษัท ทรีวิว จำกัด จังหวัดชลบุรี  

    ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า ความร่วมมือครั้งนี้ เป็นการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี ของนักศึกษาในระดับ ปวส. สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน สาขาวิชาการจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และสาขาวิชาอื่นๆ เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะ สร้างเสริมประสบการณ์จริง ที่ได้รับจากสถานประกอบการ ทำให้เกิดทักษะความรู้ ความสามารถ จนเกิดความชำนาญในสาขานั้นๆ และเห็นผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงเป็นการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรของ สอศ. และเปิดโอกาสให้สถานประกอบการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากร ทั้งในสถานศึกษาและสถานประกอบการให้มีศักยภาพสูงขึ้น ตามนโยบายสานพลังประชารัฐ

     เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวต่อว่า สอศ. เป็นหน่วยงานหลักที่จัดการศึกษาด้านวิชาชีพและผลิตกำลังคนระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองความต้องการภาคการผลิตทั้งในประเทศและต่างประเทศ จึงนับเป็นโอกาสที่ดีที่สถานศึกษาจะร่วมพัฒนานักศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษาให้มีองค์ความรู้เชิงลึกจากสถานประกอบการ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานและมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย และเป็นการตอบสนองการพัฒนาตามนโยบายรัฐบาลที่ประกาศให้ สามจังหวัดในเขตภาคตะวันออก ได้แก่ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และระยอง เป็นเขตพื้นที่พิเศษระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก เพื่อพัฒนาเขตเศรษฐกิจชั้นนำของอาเซียน และเป็นการร่วมผลิตและพัฒนาบุคลากรเพื่อประโยชน์ของการศึกษาและพัฒนาประเทศให้มีความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจต่อไป

 

ที่มา : ประชาสัมพันธ์ สอศ.

 


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นายธนพงศ เชื้อนาค
128 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
           1    2    3
   4    5    6    7    8    9    10
   11    12    13    14    15    16    17
   18    19    20    21    22    23    24
   25    26    27    28      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.13  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์