อาชีวะจับมืออีซูซุ
  ข่าวทั้งหมด
11 สิงหาคม 2560

      

อาชีวะจับมืออีซูซุ ร่วมพัฒนากำลังคนสาขาเทคโนโลยียานยนต์ป้อนอุตสาหกรรมยานยนต์ รุ่น 17

          นายวณิชย์  อ่วมศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และมร.โทชิอากิ  มาเอคาวะ ประธานมูลนิธิกลุ่มอีซูซุ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด ร่วมกันเป็นประธานมอบประกาศนียบัตรแก่ครูอาชีวศึกษาจำนวน 140 คน ที่ผ่านการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เทคโนโลยียานยนต์อีซูซุ” เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรครูด้านเทคโนโลยียานยนต์ และขีดความสามารถในการแข่งขันด้านยานยนต์ของประเทศ พร้อมทั้งได้จัดพิธีมอบชุดเครื่องยนต์อีซูซุ 1.9 ดีดีไอ บลูเพาเวอร์ ชุดโครงรถยนต์เพื่องานตัวถังและสี และชุดสาธิตระบบรถยนต์เพื่อการศึกษาให้กับสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน 24 แห่งด้วย ณ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด ถนนวิภาวดีรังสิต จตุจักร กรุงเทพฯ

          นายวณิชย์  อ่วมศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า โครงการดังกล่าวนี้ นับว่าเป็นโครงการที่สำคัญยิ่งในการสร้างโอกาสพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรครูสาขางานช่างยนต์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อนำความรู้ด้านเครื่องยนต์อีซูซุไปถ่ายทอดความรู้แก่นักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยียานยนต์ที่ทันสมัย อีกทั้งเป็นการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพที่ให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนซึ่งถือเป็นนโยบายสำคัญของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการร่วมกันผลิตบุคลากรให้มีสมรรถนะตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ สำหรับผู้เข้ารับอบรมในครั้งนี้เป็นบุคลากรครูสาขาวิชาช่างยนต์ จำนวน 140 คน จากวิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยการอาชีพ และวิทยาลัยสารพัดช่างทั่วประเทศ จำนวน  140 แห่ง และในโอกาสนี้ บริษัทฯ ยังได้มอบชุดเครื่องยนต์อีซูซุ 1.9 ดีดีไอ บลูเพาะเวอร์ ให้กับสถานศึกษา จำนวน 12 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ วิทยาลัยการอาชีพ นวมินทราชินีมุกดาหาร วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต และวิทยาลัยเทคนิคชุมพร  ชุดโครงรถยนต์เพื่องานตัวถังและสีให้กับสถานศึกษา 6 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคเขาวง วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล และวิทยาลัยการอาชีพเซกา และชุดสาธิตระบบรถยนต์เพื่อการศึกษาให้กับสถานศึกษา 6 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี วิทยาเทคนิคสมุทรปราการและวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช เพื่อกระตุ้นให้นักเรียน นักศึกษา ได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้านเทคโนโลยียานยนต์ และพัฒนาตนเองอยู่เสมอตลอดจนให้มีสมรรถนะวิชาชีพตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศ

          มร.โทชิอากิ  มาเอคาวะ ประธานมูลนิธิกลุ่มอีซูซุ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด เปิดเผยว่า นับเป็นครั้งที่ 17 ที่กลุ่มอีซูซุได้ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   (สอศ.)จัดการสัมมนาพิเศษนี้ขี้นซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ กลุ่มอีซูซุขอให้คำมั่นว่าจะให้การสนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอนอาชีวศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาช่างยนต์เพื่อส่งเสริมศักยภาพกำลังคนที่จะเป็นพลังสำคัญขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยให้ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนตามวิสัยทัศน์องค์กร คือ “วิถีอีซูซุ : ผู้ใช้สุขใจ เพิ่มพูนรายได้ ช่วยให้สังคมพัฒนา”

 


ที่มา : ประชาสัมพันธ์ สอศ.

 


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นายสุพจน์ มามีสุข
246 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
           1    2    3
   4    5    6    7    8    9    10
   11    12    13    14    15    16    17
   18    19    20    21    22    23    24
   25    26    27    28      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.04  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์