ครม.อนุมัติแต่งตั้งบอร์ด กพฐ.
  ข่าวทั้งหมด
25 กรกฎาคม 2560

      

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ 2 เรื่อง คือ อนุมัติแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเห็นชอบแผนปฏิบัติการอาเซียน-จีน เพื่อความร่วมมือด้านการศึกษา

อนุมัติแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 17 คน/รูป แทนประธานกรรมการและกรรมการชุดเดิมที่ดำรงตำแหน่งครบวาระสี่ปีแล้ว เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2560 ดังนี้

1. นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์   ประธานกรรมการ

2. นายพิทักษ์ บัวแสงใส  กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรเอกชน

3. นายนุชากร มาศฉมาดล  กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4.  นางสาวทินสิริ ศิริโพธิ์  กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรวิชาชีพ

5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กวิสรา รัตนากร  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการประถมศึกษา)

6.  นายจงภพ ชูประทีป  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ)

7.  นางบุสบง พรหมจันทร์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการมัธยมศึกษา)

8.  นางสาวเบญจพร ปัญญายง  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการศึกษาปฐมวัย)

9.  นายพิศณุ ศรีพล  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย)

10. ว่าที่ร้อยตรี ไพศาล ประทุมชาติ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการงบประมาณการเงินและการคลัง)

11. รองศาสตราจารย์ยืน ภู่วรวรรณ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านอุตสาหกรรม)

12. นางศรินธร วิทยะสิรินันท์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการศึกษาเพื่อคนพิการ)

13. นายสมหมาย  ปาริจฉัตต์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านธุรกิจและการบริการ)

14. นางสาวสุรภี โสรัจจกุล  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการบริหารงานบุคคล)

15. นางแสงระวี วาจาวุทธ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส ด้านการศึกษาเอกชน และด้านการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ)

16. รองศาสตราจารย์เอกชัย กี่สุขพันธ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการบริหารการศึกษา)

17. พระพรหมดิลก  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านพุทธศาสนาและการศึกษา)

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป


เห็นชอบแผนปฏิบัติการอาเซียน-จีน เพื่อความร่วมมือด้านการศึกษา

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการรับรองแผนปฏิบัติการอาเซียน-จีน เพื่อความร่วมมือด้านการศึกษา พ.ศ.2560-2563  (Plan of Action for ASEAN - China Education Cooperation 2017-2020)

ทั้งนี้ หากจำเป็นต้องปรับปรุงถ้อยคำในแผนปฏิบัติการฯ ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ ไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย และหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้ ศธ. พิจารณาดำเนินการในเรื่องนั้นได้ โดยไม่ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง

สาระสำคัญแผนปฏิบัติการอาเซียน-จีน เพื่อความร่วมมือด้านการศึกษา พ.ศ.2560-2563 (Plan of Action for ASEAN - China Education Cooperation 2017-2020)  คือ ได้ระบุถึงกิจกรรมที่ทั้งสองฝ่ายจะต้องดำเนินการร่วมกัน เพื่อยกระดับความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างอาเซียนและจีนใน 6 ด้าน ดังนี้

1) ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันในทุกระดับ

2) สนับสนุนการเคลื่อนย้ายนักเรียน นักศึกษาและการแลกเปลี่ยนด้านภาษาและวัฒนธรรม

3) ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนบุคลากรทางการศึกษา

4) เสริมสร้างความร่วมมือด้านอาชีวศึกษา

5) สนับสนุนการผลิตและพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษผ่านกิจกรรมและการแลกเปลี่ยนระดับนักเรียน/นักศึกษา รวมถึงการทดลองการเทียบโอนหน่วยการเรียนและวุฒิการศึกษาตามสมัครใจ

6) เสริมสร้างความร่วมมือในด้านอื่น ๆ

ทั้งนี้ แผนปฏิบัติการอาเซียน-จีนฯ จะเป็นโอกาสสำคัญของไทยในการแสวงหาความร่วมมือเพื่อการพัฒนาการศึกษา โดยเฉพาะด้านอาชีวศึกษา การพัฒนาและผลิตกำลังคนให้สอดรับกับการพัฒนาประเทศไทยในสาขาที่จำเป็นต่อประเทศไทย เช่น เทคโนโลยีระบบรางและรถไฟความเร็วสูง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามเป้าหมายการพัฒนา Thailand 4.0


บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
25/7/2560


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: บัลลังก์ โรหิตเสถียร
227 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.12  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์