นโยบายการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  ข่าวทั้งหมด
17 กรกฎาคม 2560

      

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุม 5 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ที่ประชุมรับทราบความก้าวหน้า (ร่าง) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการตรวจราชการการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และพิจารณาประเด็นนโยบายการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561จำนวน 13 ประเด็น คือ 1) การยกระดับคุณภาพการศึกษาในภาพรวมของประเทศ 2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่พิเศษ 3) การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 4) การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ 5) การเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพ 6) การผลิตและพัฒนากำลังคนตามความต้องการของสถานประกอบการ 7) การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 8) การยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน (ICU) 9) การส่งเสริมคุณธรรมในสถานศึกษา 10) การขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาในภูมิภาค 11) การอ่านออกเขียนได้ 12) โรงเรียนขนาดเล็ก และ 13) ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร โดยทั้ง 13 ประเด็นต้องมีตัวชี้วัดที่ชัดเจนตรงกันทุกหน่วยงานทั้งนี้ได้เน้นย้ำเรื่องของข้อมูลการตรวจราชการต้องเป็นประโยชน์ใน 3 เรื่อง คือ ข้อมูลเพื่อการแก้ไข  ข้อมูลเพื่อการปรับปรุงให้ดีขึ้น  และข้อมูลในเชิงนวัตกรรมเพื่อการพัฒนางาน

นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้กำหนดระยะเวลาการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ ให้เป็นไปตามปีการศึกษา เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนางาน พร้อมทั้งจะใช้แอพพลิเคชั่นมาใช้ในการตรวจราชการ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ตรวจราชการ โดยเห็นชอบให้ สป.ขอข้อมูลจากหน่วยงานในทุกสังกัดได้ แต่ข้อนั้นต้องสอดคล้องกับประเด็นเชิงนโยบาย และKPI

อิชยา/สรุป,ธเนศ/ภาพ

                                                                                                          กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.

แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป./ธเนศ งานสถิร
4304 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
           1    2    3
   4    5    6    7    8    9    10
   11    12    13    14    15    16    17
   18    19    20    21    22    23    24
   25    26    27    28      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.01  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์