รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม
  ข่าวทั้งหมด
14 กรกฎาคม 2560

      

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามความก้าวหน้าศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดระยอง

           พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามความก้าวหน้าศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดระยอง

          พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้า ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดระยอง EEC TVET Career Center (Eastern Economic Corridor Technical and Vocational Education and Training Career Center) และเปิดเผยถึงความก้าวหน้าการจัดตั้งศูนย์ประสานงานฯ ว่าขณะนี้มีศูนย์ประสานงานฯ ใหญ่จัดตั้งอยู่ที่วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยจะใช้ชื่อว่า “ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก” (EEC TVET Career Center) และศูนย์ประสานงานหลักและศูนย์ประสานงานย่อยอีก 13 ศูนย์ ดังนี้ จังหวัดชลบุรี ศูนย์ประสานงานหลัก “ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก” วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี ศูนย์ประสานงานฯ ย่อย ได้แก่ 1.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี 2.วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) และ3. วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง จังหวัดระยอง ศูนย์ประสานงานหลัก ได้แก่ “ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาพิเศษจังหวัดระยอง” วิทยาลัยเทคนิคระยอง ศูนย์ประสานงานย่อย ได้แก่ 1.วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด จ.ระยอง 2.วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย จ.ระยอง และ 3. วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี จังหวัดฉะเชิงเทรา “ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาพิเศษจังหวัดฉะเชิงเทรา” วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา ศูนย์ประสานงานย่อย ได้แก่ 1.วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 2. วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 3. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา และ 4. วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา โดยศูนย์ประสานงานหลัก และศูนย์ประสานงานย่อย ทั้ง 13 ศูนย์ มีความพร้อมของพื้นที่และได้จัดตั้งศูนย์ ข้อมูลสารสนเทศ บุคลากร อุปกรณ์สำนักงาน ครุภัณฑ์พร้อมดำเนินการในด้านต่าง ๆ

          รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวต่อไปว่า นอกจากการจัดตั้งโครงสร้างศูนย์ประสานงาน หรือ EEC TVET Career Center ยังมีความก้าวหน้าทางด้านการบริหารจัดการ เช่น ด้านการให้บริการข้อมูล เพื่อวางแผนการผลิตกำลังคนอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล การประเมินและวิเคราะห์ความต้องการกำลังคนรองรับกำลังคนในอุตสาหกรรม 4.0 และภาคบริการ ซึ่งดำเนินการภายใต้ความร่วมมือกับสถานประกอบการ และหน่วยงานในพื้นที่ทุกภาคส่วน ซึ่งขณะนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) ได้จัดทำเว็บไซต์ eec.vec.go.th ของศูนย์ประสานงานฯ เพื่อให้บริการข่าวสารข้อมูล ความก้าวหน้าในการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา อัตราความต้องการกำลังคนของภาคอุตสาหกรรม ความก้าวหน้าในเทคโนโลยีใหม่ หลักสูตรที่สอดคล้องกับ S-Curve และ New S-Curve เช่น สาขายานยนต์แห่งอนาคต อุตสาหกรรมการบิน-ซ่อมบำรุงอากาศยาน โลจิสติกส์ การคมนาคมระบบรางคู่และรถไฟฟ้าความเร็วสูง เป็นต้น โดยผู้ประสงค์จะเข้าชมเว็บไซต์ หรือใช้งานข้อมูลสามารถดูรายละเอียดความก้าวหน้าต่างๆ ของทุกศูนย์ประสานงานฯ

          ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC TVET Career Center มีเป้าหมายการผลิตกำลังคนอาชีวศึกษา ปี 2560-2564  เพื่อสนับสนุนเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC (Eastern Economic Corridor) ดังนี้ การผลิตกำลังคนอาชีวศึกษาในสถานศึกษา หลักสูตรระยะสั้น 125,880 คน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 29,925 คน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 39,250 คน และปริญญาตรี 2,430 คน

 

ที่มา : ประชาสัมพันธ์ สกอ.


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นายสุพจน์ มามีสุข
296 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.57  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์