แผนปฏิบัติการการขับเคลื่อนจุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)
  ข่าวทั้งหมด
14 กรกฎาคม 2560

      

 

แผนปฏิบัติการการขับเคลื่อนจุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์)

         ตามที่นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการทั้ง 2 ท่าน เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559 และในวันเดียวกันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ประชุมร่วมกับผู้บริหารระดับสูงและข้าราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อมอบนโยบายที่เป็นจุดเน้นแนวทางการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วยจุดเน้นที่สำคัญ 6 ด้าน คือ 1) ด้านความมั่นคง 2) ด้านการผลิต พัฒนากำลังคนและสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 4) ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 5) ด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ 6) ด้านการพัฒนาระบบและการบริหารจัดการ เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงาน รวมถึงให้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการการขับเคลื่อนจุดเน้นเชิงนโยบายดังกล่าว และกำหนดกรอบการติดตาม ประเมินผล และรายงานให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการทราบสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการการขับเคลื่อนจุดเน้น

         เชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์) ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว จึงขอเผยแพร่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อใช้เป็นกรอบในการดำเนินงานตามจุดเน้นเชิงนโยบายฯ และการถ่ายทอดสู่การขับเคลื่อนและการปฏิบัติ อย่างเป็นรูปธรรม เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน ประชาชนและภาคประชาสังคมทุกส่วน ตลอดจนใช้เป็นกรอบในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและเป็นผลงานของกระทรวงศึกษาธิการ ต่อไป

 

ที่มา : สนย.สป.

 

Download เอกสารทั้งหมดได้ด้านล่างค่ะแหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นิภา แย้มวจี
837 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
 
  .pdf 0.หน้าปก.pdf   
  .pdf 1.คำนำ.pdf   
  .pdf 2.สารบัญ.pdf   
  .pdf 3.บทสรุปผู้บริหาร.pdf   
  .pdf 4ผังความเชื่อมโยง (แผนขับเคลื่อนฯ) ปรับ 22-06-60.pdf   
  .pdf 5.นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนที่เกี่ยวข้อง.pdf   
  .pdf 6.จุดเน้นเชิงนโยบาย รมว..pdf   
  .pdf 7.แผนผัง (แผนขับเคลื่อนฯ) ปรับ 22-06-60.pdf   
  .pdf 8.ปกรายละเอียดแผนฯ.pdf   
  .pdf 8.ปกรายละเอียดแผนฯ.pdf   
  .xlsx 9.รายละเอียดแผน.xlsx   
  .pdf 10.อักษรย่อส่วนราชการ.pdf   
  .pdf รัฐมนตรีเห็นชอบแผนปฏิบัติการการขับเคลื่อนจุดเน้นฯ.pdf   
 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
           1    2    3
   4    5    6    7    8    9    10
   11    12    13    14    15    16    17
   18    19    20    21    22    23    24
   25    26    27    28    29    30  


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.03  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์