สพฐ. เชิญโรงเรียนส่งผลงานนักเรียนเข้าประกวด YC เพื่อนที่ปรึกษาชี้ทางสร้างสรรค์
  ข่าวทั้งหมด
17 พฤศจิกายน 2551

      

          ที่มุ่งส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนที่มีจิตอาสาต้องการทำงานบริการสังคมด้วยความเต็มใจ และได้มีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือเพื่อนนักเรียนที่ประสบปัญหาต่าง ๆ ทั้งใน ด้านการเรียนและ ปัญหาชีวิตส่วนตัว โดยใช้เทคนิคการให้คำปรึกษาและกระบวนการด้านการแนะแนว เป็นฐานความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน จากการติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนที่มีนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา พบว่าเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียนที่เป็นผู้มาขอรับคำปรึกษาและนักเรียนที่เป็นผู้บริการให้คำปรึกษา สพฐ. จึงมีแนวคิดที่จะให้การสนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาความเข้มแข็งให้แก่ นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา(YC) และสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษาให้มากขึ้นจึงได้จัด “โครงการประกวดนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) ประจำปีการศึกษา 2551” ขึ้น โดยให้โรงเรียนที่สนใจส่งผลงานข้อมูลของนักเรียนที่ทำหน้าที่ให้บริการคำปรึกษา แนะนำ หรือให้การดูแลช่วยเหลือเพื่อนนักเรียนที่ประสบปัญหา เข้าประกวด “นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา” ชิงชนะเลิศ ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ ชิงเงินรางวัลพร้อมโล่ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2551

        “โรงเรียนที่สนใจส่งผลงานนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษาเข้าประกวดจะต้องรวบรวมผลงาน สรุปข้อมูลลงในแบบรายงานการดำเนินงานของนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ซึ่งสามารถโหลดได้ทางเว็บไซต์ www.obec.go.th หรือ อาจส่งในรูปของ CD หรือ DVD หรือเอกสารประกอบอื่น ๆ ได้ตามที่เห็นสมควร ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อพิจารณาคัดเลือกผลงาน และส่งมายัง สพฐ. เพื่อเสนอกรรมการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม ดีเด่น และชมเชย ในระดับภูมิภาค โดยผลงานที่ได้รับรางวัลสามารถนำไปจัดแสดงนิทรรศการใน งานศิลปหัตถกรรมของแต่ละภูมิภาค ที่จะจัดขึ้นในเดือนธันวาคม 2551และงานศิลปหัตถกรรมระดับประเทศใน “งานมหัศจรรย์เด็กไทย” ณ กรุงเทพมหานคร ในเดือนมกราคม 2552) อีกด้วย” เลขาธิการ กพฐ.กล่าว


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: สพฐ.
614 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.28  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์