สพฐ. เชิญโรงเรียนส่งผลงานนักเรียนเข้าประกวด YC เพื่อนที่ปรึกษาชี้ทางสร้างสรรค์
  ข่าวทั้งหมด
17 พฤศจิกายน 2551

      

          ที่มุ่งส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนที่มีจิตอาสาต้องการทำงานบริการสังคมด้วยความเต็มใจ และได้มีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือเพื่อนนักเรียนที่ประสบปัญหาต่าง ๆ ทั้งใน ด้านการเรียนและ ปัญหาชีวิตส่วนตัว โดยใช้เทคนิคการให้คำปรึกษาและกระบวนการด้านการแนะแนว เป็นฐานความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน จากการติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนที่มีนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา พบว่าเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียนที่เป็นผู้มาขอรับคำปรึกษาและนักเรียนที่เป็นผู้บริการให้คำปรึกษา สพฐ. จึงมีแนวคิดที่จะให้การสนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาความเข้มแข็งให้แก่ นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา(YC) และสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษาให้มากขึ้นจึงได้จัด “โครงการประกวดนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) ประจำปีการศึกษา 2551” ขึ้น โดยให้โรงเรียนที่สนใจส่งผลงานข้อมูลของนักเรียนที่ทำหน้าที่ให้บริการคำปรึกษา แนะนำ หรือให้การดูแลช่วยเหลือเพื่อนนักเรียนที่ประสบปัญหา เข้าประกวด “นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา” ชิงชนะเลิศ ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ ชิงเงินรางวัลพร้อมโล่ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2551

        “โรงเรียนที่สนใจส่งผลงานนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษาเข้าประกวดจะต้องรวบรวมผลงาน สรุปข้อมูลลงในแบบรายงานการดำเนินงานของนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ซึ่งสามารถโหลดได้ทางเว็บไซต์ www.obec.go.th หรือ อาจส่งในรูปของ CD หรือ DVD หรือเอกสารประกอบอื่น ๆ ได้ตามที่เห็นสมควร ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อพิจารณาคัดเลือกผลงาน และส่งมายัง สพฐ. เพื่อเสนอกรรมการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม ดีเด่น และชมเชย ในระดับภูมิภาค โดยผลงานที่ได้รับรางวัลสามารถนำไปจัดแสดงนิทรรศการใน งานศิลปหัตถกรรมของแต่ละภูมิภาค ที่จะจัดขึ้นในเดือนธันวาคม 2551และงานศิลปหัตถกรรมระดับประเทศใน “งานมหัศจรรย์เด็กไทย” ณ กรุงเทพมหานคร ในเดือนมกราคม 2552) อีกด้วย” เลขาธิการ กพฐ.กล่าว


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: สพฐ.
95 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30          


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.56  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์