สมศ. เข้าพบหารือ รมว.ศธ.
  ข่าวทั้งหมด
19 มิถุนายน 2560

      

รองศาสตรจารย์ ดร.ณมน จีรังสุวรรณ ผู้อำนวยการ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. พร้อมด้วยคณะเข้าพบหารือกับ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมหารือด้วย เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีเรื่องหารือสำคัญ คือ

          ๑. หลักเกณฑ์รอบใหม่ (การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่) จะประกอบด้วย

                   ๑.๑ ตรวจตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

                   ๑.๒ ติดตามและพัฒนา

          ๒. กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. .... (ฉบับใหม่) ที่ประกอบด้วย

                   ๒.๑ สถานศึกษาต้องเป็นผู้รับผิดชอบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเอง

                   ๒.๒ มาตรฐานการศึกษาใหม่ กำหนดโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder)

                   ๒.๓ ทีมงานประเมินการประกันคุณภาพภายนอก ประกอบด้วย ๓ องค์ประกอบ ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญของ สมศ., ผู้ตรวจสอบการประเมิน (ศธภ./ ศธจ./ ผู้ตรวจราชการ ศธ.) และผู้อำนวยการโรงเรียน ครูใหญ่ของโรงเรียน ที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย

          ๓. งบประมาณในการตรวจประเมินการประกันคุณภาพ

ทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เสนอให้ทาง สมศ. และกระทรวงศึกษาธิการ (การศึกษาขั้นพื้นฐาน, อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา) ร่วมกันกำหนดกรอบมาตรฐานกลางทางการศึกษา ที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล โดยยึดตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ เป็นหลัก เพื่อให้หลักเกณฑ์รอบใหม่ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ เกิดการจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดไว้

 

 

                                                                   ปกรณ์/ สรุป

ธเนศ/ภาพ

                                                                                               กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป./ธเนศ งานสถิร
733 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.99  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์