สพฐ. จัดประชุมทีมเคลื่อนที่เร็ว
  ข่าวทั้งหมด
19 มิถุนายน 2560

      

 

     หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนและแนวทางการดำเนินงาน ระยะที่ 2 สำหรับทีมเคลื่อนที่เร็ว (Roving Team : RT) โรงเรียนคุณธรรม และทีมขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมด่วนพิเศษ (Express Moral Service : EMS) และการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูวิทยากรโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่ดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้แทนจากกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ผู้บริหารโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

     สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในฐานะองค์กรหลักเกี่ยวกับการจัดการศึกษาให้เยาวชนส่วนใหญ่ของประเทศ ได้จัดทำโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ขึ้น เพื่อให้เกิดกระบวนการพัฒนาผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ตามกรอบแนวคิดในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 5 ประการ ได้แก่ ความพอเพียง ความกตัญญู ความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ และอุดมการณ์คุณธรรม เพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ สพฐ. จึงได้แต่งตั้งทีมเคลื่อนที่เร็ว (Roving Team : RT) ระดับเขตตรวจราชการ จำนวน 225 คน และทีมขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมด่วนพิเศษ (Express Moral Service : EMS) จำนวน 50 คน รวมเป็น 275 คน เพื่อลงพื้นที่ขับเคลื่อนโครงการตามแผนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

     นายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า นอกจากการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนและแนวทางการดำเนินงาน ระยะที่ 2 ที่จัดขึ้นในวันนี้แล้ว กระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้ สพฐ. ขยายผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม ให้ครอบคลุมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ที่ดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งกระจายตัวอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศไทย เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางคุณธรรม จริยธรรม ให้กับเด็กและเยาวชนในที่พื้นที่ชายขอบอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ดังนั้นทาง สพฐ. จึงประสานงานกับกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อขอความร่วมมือโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่ดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการส่งครูเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาสู่การเป็นครูวิทยากรโรงเรียนคุณธรรมตามแนวทางของมูลนิธิยุวสถิรคุณ โรงเรียนละ 1 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 208 คน ซึ่งการประชุมเชิงปฏิบัติการในวันนี้ มีเป้าหมายให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการปฏิบัติงาน และพัฒนาแผนการดำเนินงานในระยะต่อไปให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

     ขณะที่หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รมช.ศธ. กล่าวถึงโครงการโรงเรียนคุณธรรมว่า ในอดีต การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ถือเป็นหน้าที่หลักของทุกสถาบันในสังคม ทั้งสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา ไปจนถึงสถาบันศาสนา ที่จะช่วยปลูกฝังและกล่อมเกลาเด็กและเยาวชนให้มีคุณธรรม จริยธรรมในจิตใจ จนถ่ายทอดออกมาเป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์ แต่ในปัจจุบัน ด้วยสภาพสังคมและวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป ส่งผลให้ภาระหน้าที่ดังกล่าวตกเป็นของสถาบันการศึกษาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

     ในปีการศึกษา 2560 กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดนโยบายที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในทุกสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการอย่างเป็นรูปธรรม กระบวนการพัฒนาดังกล่าวเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานต่างๆ เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์และองค์ความรู้ให้แก่ผู้บริหาร ครู ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งนับว่าเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการประกอบวิชาชีพ หากบุคคลใดหรือวิชาชีพใดไม่มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นหลักยึดเบื้องต้น ก็ยากที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จแห่งตนและแห่งวิชาชีพนั้น ๆ นอกจากการพัฒนาโรงเรียน ผู้บริหาร ครู นักเรียน ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด สพฐ. แล้ว กระทรวงศึกษาธิการยังเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาการจัดการศึกษาด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียมในทุกพื้นที่ของประเทศไทยด้วยการขยายผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรมในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทโดยตรงในการดำเนินโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “ดังนั้นการเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโครงการคุณธรรม ไม่ได้เป็นเพียงการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น แต่เป็นการสนองพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในหลวงรัชกาลที่ 10 ในการสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ประการ ก็คือ 1) มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 2) มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง - มีคุณธรรมจริยธรรม 3) มีงานทำ มีอาชีพสุจริต และ 4) เป็นพลเมืองดี และยังเป็นการส่งเสริมการดำเนินโครงการตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีอีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งการสร้างวัฒนธรรมคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมไทยครั้งนี้จะสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้หรือไม่นั้น จำเป็นต้องอาศัยความตั้งใจ ความร่วมมือรวมพลังจากทุกท่าน และที่สำคัญที่สุดคือต้องเสียสละกำลังกายกำลังใจ และเสียสละเวลา ในการขยายผลโครงการเชิงปริมาณและการขับเคลื่อนโครงการอย่างมีคุณภาพควบคู่กันต่อไป” รมช.ศธ. กล่าว

 

ที่มา : ประชาสัมพันธ์ สพฐ.

 


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นายธนพงศ เชื้อนาค
266 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.53  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์