การประชุมสัมมนาโครงการพัฒนาผู้บริหารสำนักงานศึกษาธิการภาค และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  ข่าวทั้งหมด
17 มิถุนายน 2560

      

        สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดการประชุมสัมมนาโครงการพัฒนาผู้บริหารสำนักงานศึกษาธิการภาค และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ระหว่างวันที่ 14-17 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ โดยมีศึกษาธิการภาคและรองศึกษาธิการภาค พร้อมด้วยศึกษาธิการจังหวัด และศึกษาธิการจังหวัดจากทุกจังหวัดเข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้

          โดยในวันที่ 17 มิถุนายน 2560 นายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติมาบรรยายเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในส่วนภูมิภาค ภายใต้หัวข้อบทบาทหน้าที่ของศึกษาธิการภาคและศึกษาธิการจังหวัดในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

        นายประเสริฐ บุญเรือง กล่าวว่า การจัดตั้งศึกษาธิการภาคและศึกษาธิการจังหวัดขึ้น เพื่อต้องการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและยกระดับคุณภาพของการศึกษา ภารกิจหลักของศึกษาธิการภาคและศึกษาธิการจังหวัดก็คือการทำหน้าที่ขับเคลื่อนการศึกษาทั้งในระดับภาคและระดับจังหวัด พร้อมบูรณาการร่วมกับหน่วยงานและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์ที่วางไว้ ทุกท่านในที่นี้คือบุคคลที่มีส่วนสำคัญที่จะทำให้การปฏิรูปการศึกษา สามารถขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างต่อเนื่องและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

นอกจากนี้ โครงการพัฒนาผู้บริหารสำนักงานศึกษาธิการภาค และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดได้จัดกิจกรรมรับฟังแนวทางการดำเนินงานของศึกษาธิการภาคและศึกษาธิการจังหวัด โดยมีการแบ่งเป็นกลุ่มกิจกรรมเป็นแต่ละฐาน แบ่งเป็น 6 ฐาน ดังนี้

ฐานที่ 1 การตรวจราชการ ติดตาม ตรวจ ประเมิน และนิเทศการจัดการศึกษา

ฐานที่ 2 การพัฒนาระบบแผนและงบประมาณ

ฐานที่ 3 การจัดการศึกษาก่อนวัยเรียน

ฐานที่ 4 การสร้างเสริมประสบการณ์อาชีพให้กับนักเรียน นักศึกษาทุกระดับการศึกษา

ฐานที่ 5 การพัฒนาระเบียบเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และการศึกษาจังหวัด

และฐานที่ 6 โครงการตามพระราชดำริ พระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10

ทั้งนี้ ในแต่ละฐานกิจกรรม ได้รับเกียรติจากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นวิทยากร

จงจิตร/สรุป

อธิชนม์,ธเนศ/ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป..


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป./ธเนศ งานสถิร
406 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.67  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์