"เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้
  ข่าวทั้งหมด
16 มิถุนายน 2560

      


          รัฐบาล โดยกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาไทย เพื่อส่งเสริมระดับการศึกษาในทุกๆ วิชา เนื่องจากภาษาไทยเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้และเข้าใจในเนื้อหาการเรียนการสอนวิชาอื่นๆ  พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า การส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาไทย เป็นพื้นฐานสำคัญในการเรียนรู้วิชาอื่นๆ ของนักเรียน โดยรัฐบาลได้น้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" มาเป็นแนวทางในการพัฒนา ให้คุณครูรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ให้วิเคราะห์และจำแนกนักเรียนออกเป็นกลุ่มตามความสามารถในการเรียนรู้ และใช้วิธีการที่เหมาะสมตามความสามารถของนักเรียน สอดคล้องกับวิถีชีวิตของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ท่ามกลางความหลากหลายของพหุวัฒนธรรม ซึ่งจากการดำเนินงานที่ผ่านมาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยของเด็กมีการพัฒนาที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
          โดยในส่วนของโรงเรียนบ้านม่วงถ้ำ ตำบลสะกอม อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา หนึ่งในโรงเรียนที่มีการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาไทย ในปีนี้ทางโรงเรียนได้คะแนน O-NET และ NT สูงสุดในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 นางสาวอมรรัตน์ ยอดสุดเอื้อม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงถ้ำ เปิดเผยว่า ทางโรงเรียนได้ใช้กลยุทธ์การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเฉพาะสื่อการสอนสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) และเน้นการน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" มาเป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอน สร้างแบบคัดกรองให้ครูรู้จักเด็กในทุกๆ ด้าน เพื่อที่จะเข้าใจและเข้าถึงตัวนักเรียนจริงๆ ได้รู้ถึงข้อดีข้อด้อยในตัวนักเรียน สามารถแก้ไข้ปัญหาได้ตรงจุด และพัฒนาสิ่งที่ดีที่มีอยู่ให้ดียิ่งขึ้น
          ทั้งนี้ ได้มีการคาดหวังว่าในปีการศึกษานี้ จังหวัดชายแดนภาคใต้จะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระภาษาไทยตลอดจนกลุ่มสาระอื่นเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาในภาพรวมของจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป

          ที่มา: www.thainews.prd.go.th


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ผู้ดูแลระบบ ศธ.
247 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30          


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.51  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์