นร.นครศรีฯที่ 1 แอดมิชชั่นเผยเด็กแย่งเข้าสาย’ครู’
  ข่าวทั้งหมด
16 มิถุนายน 2560

      


          น.ร.เมืองคอน ได้ที่ 1 แอดมิชชั่น เข้านิเทศ จุฬาฯ ประธานทปอ. เปิดตัว 7 เด็กหัวกะทิ เผยสมัคร 81,232 คน ผ่านคัดเลือก 70,689 คน ส่วนผู้พลาดหวังยังมีมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชนเปิดรับอยู่ ให้ติดตามจากมหา'ลัยโดยตรง ชี้คณะศึกษาศาสตร์ ม.ทักษิณ อัตราแข่งสูงสุดถึง 1ต่อ60
          เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สมาคม ทปอ.) ศ.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาด กระบัง (สจล.) ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) แถลงข่าวประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง หรือแอดมิชชั่น ประจำปี 2560 ว่า สมาคม ทปอ.พร้อมประกาศผลการคัดเลือกอย่างเป็นทางการในวันนี้ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ผ่านเว็บไซต์ของสมาคม ทปอ.
http://a.cupt.net และทางเว็บไซต์ที่ร่วมประกาศผล 11 แห่ง
          โดยนักเรียนสามารถตรวจสอบผลการคัดเลือกผ่านทางช่องทางดังกล่าวได้เมื่อถึงเวลาที่กำหนด สำหรับนักเรียนที่พลาดหวังจากการคัดเลือกแอดมิชชั่น ยังมีสถาบันอุดมศึกษา ทั้งของ ม.รัฐและเอกชนอีกจำนวนหนึ่งเปิดรับนักศึกษาอยู่ในขณะนี้ จึงขอให้นักเรียนติดตามรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ของแต่ละมหาวิทยาลัย
          ประธาน ทปอ.กล่าวต่อว่า ในปีนี้มีผู้สมัครแอดมิชชั่นทั้งสิ้น 81,232 คน ในสถาบันอุดมศึกษาที่สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศ ไทย (สอท.) ดำเนินการคัดเลือกให้รวม 78 สถาบัน เพื่อเข้าศึกษาใน 3,719 สาขาวิชา โดยมีผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย 70,689 คน คิดเป็นร้อยละ 51.97 จำแนกตามประเภทสถาบันดังนี้ มหาวิทยาลัย/สถาบัน สมาชิก ทปอ.รับ 78,044 คน ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ 59,910 คน คิดเป็นร้อยละ 76.76 มหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) รับ 19,977 คน ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ 8,739 คน คิดเป็นร้อยละ 43.75 สถาบันอุดมศึกษาของรัฐสังกัดหน่วยงานอื่น รับ 249 คน ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ 248 คน คิดเป็นร้อยละ 99.60 และสถาบันอุดมศึกษาเอกชน รับ 37,760 คน ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ 1,792 คน คิดเป็นร้อยละ 4.75
          ศ.สุชัชวีร์กล่าวอีกว่า สำหรับการสอบสัมภาษณ์อย่างเป็นทางการนั้นกำหนดให้อยู่ระหว่างวันที่ 23-26 มิ.ย. ยกเว้น 4 แห่ง ดังนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) กำหนดสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายวันที่ 22 มิ.ย. คณะแพทยศาสตร์และคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) กำหนดสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย คณะแพทยศาสตร์และคณะทันตแพทยศาสตร์ วันที่ 22-23 มิ.ย. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) กำหนดสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายในวันที่ 21 มิ.ย. ทุกคณะ/สาขา ตั้งแต่เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป และ มทร.พระนคร กำหนดสอบสัมภาษณ์วันที่ 19 มิ.ย. ดังนั้น ขอให้นักเรียนเข้ารับการสัมภาษณ์ตามวัน เวลา และสถานที่ที่แต่ละมหาวิทยาลัยกำหนด
          ประธาน ทปอ.กล่าวด้วยว่า ส่วนคณะ/สาขาวิชา ที่มีอัตราการแข่งขันสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 1.คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยทักษิณ (มทษ.) อัตราการแข่งขัน 1:60 คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (เรียนที่วิทยาเขตปัตตานี) ม.อ. อัตราการแข่งขัน 1:50 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) อัตราการแข่งขัน 1:49 คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (มนร.) อัตราการแข่งขัน 1 :43 และวิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ พื้นฐานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) อัตราการแข่งขัน 1:43
          ศ.สุชัชวีร์กล่าวอีกว่า ผู้ผ่านการคัดเลือกและได้คะแนนสูงสุดของคณะ/สาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2560 มีทั้งสิ้น 7 ราย คือ 1.นายครองพิภพ วิรัตินนท์ ร.ร.เบญจมราชูทิศ จ.นครศรีธรรมราช คะแนน 89.03 คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2.นายธรรมสรณ์ เอี่ยมธนาภรณ์ ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ คะแนน 88.07 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 3.นายจิรายุส ทองประสม ร.ร.สตรีวิทยา 2 กรุงเทพฯ คะแนน 87.86 คณะศิลปศาสตร์ มธ.
          4.นายธีรภัทร อรุณรัตน ร.ร.มอ.วิทยานุสรณ์ จ.สงขลา คะแนน 86.75 คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ 5.น.ส.ณนิฐตา ธานินทร์ปฐมรัฐ ร.ร. เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพฯ คะแนน 86.51 คณะจิตวิทยา จุฬาฯ 6.น.ส.สุชัญญา ยิ้มอยู่ ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพฯ คะแนน 84.38 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ และ 7.นายเศรษฐบุตร ศรีใจอินทร์ ร.ร.สตรีศรีน่าน จ.น่าน คะแนน 82.03 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ
          "จะเห็นได้ว่าตัวเลขผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายน้อยกว่าจำนวนที่เปิดรับ เนื่องจากที่ผ่านมามหาวิทยาลัยต่างๆ ได้เปิดรับในระบบรับตรงและโควตาต่างๆ ทำให้เด็กบางส่วนได้ที่เรียนไปแล้ว และเป็นที่น่าดีใจที่ขณะนี้เด็กที่ได้ที่ 1 แอดมิชชั่นจะเป็นเด็กจากต่างจังหวัด สะท้อนให้เห็นว่านอกจากเด็กต่างจังหวัดจะเก่งไม่น้อยกว่าเด็กกรุงเทพฯ แล้ว ยังการันตีคุณภาพโรงเรียนต่างจังหวัดอีกด้วย" ประธาน ทปอ.กล่าว
          ด้านนายครองพิภพ วิรัตินนท์ หรือน้อง เก๊ต ที่ 1 แอดมิชชั่น กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ยื่นรับตรงในคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ แต่ไม่ติดจึงมายื่นแอดมิชชั่นที่คณะนิเทศฯ อีกครั้ง พอผลออกมาว่าได้เข้าเรียนก็รู้สึกดีใจมาก ที่เลือกเรียนนิเทศฯ เพราะสนใจเกี่ยวกับภาพยนตร์ และชอบในเรื่องการสื่อสาร จึงต้องการเข้ามาเรียนรู้ ส่วนเคล็ดลับการเรียนนั้นจะเน้นตั้งใจเรียนในชั้นเรียน และเรียนพิเศษวิชาคณิต ศาสตร์เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์เท่านั้น
          "สำหรับการสอบเข้ามหาวิทยาลัยระบบ ทีซีเอเอส ซึ่งจะเริ่มใช้ในปี 2561 เท่าที่ติดตามรู้สึกว่าน่าจะเสียโอกาสเพราะสอบเพียงครั้งเดียว ไม่เหมือนระบบแอดมิชชั่นที่เรายัง มีโอกาสถึง 2 ครั้ง จากประสบการณ์ของผมคิดว่าวิชาที่เราต้องทำคะแนนให้ดีโดยเฉพาะความถนัดทั่วไป (แกท) คือภาษาอังกฤษ เพราะเป็นวิชาที่มหาวิทยาลัยหลายแห่งกำหนดให้ใช้ยื่นสมัคร" น้องเก๊ตกล่าว
          ส่วนนายธรรมสรณ์ เอี่ยมธนาภรณ์ หรือน้องโอ๊ค เผยว่า ก่อนหน้านี้สอบติดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ของการคัดเลือกกลุ่มแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) แต่รู้สึกว่าอยากเรียนคณะทันตฯ มากกว่า และ ได้รับการสนับสนุนที่ดีจากครอบครัวจึง สละสิทธิ์และเลือกแอดมิชชั่นในคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เป็นอันดับหนึ่ง โดยเคล็ดลับการเรียนของตนคือตั้งใจเรียนในห้องเรียนและจะกลับมาจดโน้ตเพื่อทบทวนบทเรียนอยู่เสมอ รวมทั้งจะเลือกเรียนพิเศษเฉพาะวิชาที่ไม่ถนัด และเลือกเรียนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์เท่านั้น
          นายจิรายุส ทองประสม หรือน้องบอมบ์ เล่าว่า รู้สึกดีใจและตื่นเต้นมากๆ เพราะไม่คิดว่าจะได้คะแนนสูงสุด สาเหตุที่เลือกคณะศิลปกรรมศาสตร์ เอกภาษาและวรรณคดีอังกฤษ เพราะสนใจและชอบเรื่องของภาษามาก ชอบอ่านวรรณกรรมอังกฤษและดูซีรีส์ต่างประเทศเนื่องจากช่วยในการฝึกภาษา รวมทั้งที่โรงเรียนยังจัดโครงการพิเศษสอน ซึ่งเป็นแนวทางการสอนที่ไม่จำเป็นต้องอยู่กับเนื้อหาบทเรียน แต่อยู่กับบทละคร ชอบได้ ถกเถียง ไม่ต้องท่องจำ ทำบ่อยจนชำนาญ เปิดมุมมองหลายมุมมอง น่าสนุกน่าตื่นเต้น สำหรับอนาคตตั้งใจจะเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ เพราะอยากถ่ายทอดความรู้ให้กับเด็ก ส่วนการสอบระบบทีซีเอเอสนั้น จากที่ติดตามก็รู้สึกว่าน้องๆ ต้องเตรียมตัวมากขึ้นเพราะสอบรอบเดียว ดังนั้น ต้องวางแผนให้ดี
          นายธีรภัทร อรุณรัตน หรือน้องที กล่าวว่า ตอนเรียน ม.ปลายยังไม่รู้ว่าจะเรียนต่อสาขาใด แต่เมื่อได้เดินทางไปแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมที่สาธารณรัฐเช็กเป็นเวลา 10 เดือน ทำให้รู้สึกสนใจด้านภาษาและวัฒนธรรม ดังนั้น จึงเลือกเรียนคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ โดยตั้งใจจะเรียนด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ซึ่งจากสถานการณ์ระหว่างประเทศที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ส่วนตัวคิดว่าเราควรพัฒนาด้านการศึกษา โดยเฉพาะการเรียนด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นทักษะสำคัญสำหรับเด็กรุ่นใหม่ที่ต้องใช้ในการเรียนและการทำงานในอนาคต ส่วนเรื่องปัญหาการเมืองภายในประเทศนั้นตนก็สนใจติดตามข่าวสารเป็นระยะ
          น.ส.ณนิฐตา ธานินทร์ปฐมรัฐ หนือน้องแป้ม เปิดเผยว่า เลือกคณะจิตวิทยามาตั้งแต่เริ่มเรียน ม.6 จึงเตรียมความพร้อมว่าจะต้องใช้คะแนนวิชาอะไรอย่างไรบ้าง และก็มุ่งทำคะแนนในวิชาเหล่านั้นให้ได้ดีที่สุด สาเหตุที่เลือกคณะนี้เกิดจากส่วนตัวเป็นคนชอบคุยและชอบรับฟัง อีกทั้งทางบ้านก็มีน้องที่เป็นเด็กเยอะ จึงอยากเรียนจิตวิทยา เพื่อที่จะเข้าใจน้องๆ และคนอื่นๆ ให้มากขึ้น ส่วนการสอบเข้ามหาวิทยาลัยระบบทีซีเอเอส ที่จะเริ่มใช้ในปี 2561 นั้น มองว่าเป็นระบบที่มีความยุติธรรม เนื่องจากมีการสอบเพียงครั้งเดียว ทุกคนก็มีสิทธิ์เท่ากัน แต่น้องๆ อาจจะมีความกดดันมากขึ้น เพราะสอบในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน จึงจำเป็นต้องเตรียมตัวให้มากขึ้น
          น.ส.สุชัญญา ยิ้มอยู่ หรือน้องปาล์ม กล่าวว่า ที่ผ่านมาสอบได้คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล แต่กลับรู้สึกสับสนว่าตัวเองชอบอะไรกันแน่ และเห็นว่าคนที่จะเป็นหมอต้องมีใจรักจริงๆ จึงปรึกษากับพ่อแม่ และตัดสินใจสละสิทธิ์ ประกอบกับครอบครัวมีธุรกิจ จึงเลือกสอบเข้าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการบัญชี เพื่อจะได้กลับมาช่วยดูแลธุรกิจของครอบครัวต่อไป และรู้สึกดีใจมากๆ ที่สามารถสอบคะแนนสูงสุดของคณะ จากนี้คงต้องเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับโลกเทคโน โลยีให้มากขึ้น เพื่อรองรับกับธุรกิจในอนาคตจะต้องเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
          ส่วนนายเศรษฐบุตร ศรีใจอินทร์ หรือน้องไบร์ท เผยว่า ปัจจุบันเรียนอยู่ชั้นปี 1 คณะแพทยศาสตร์ มช. แต่ชื่นชอบการคิดคำนวณ จึงตัดสินใจยื่นคะแนนแอดมิชชั่นรอบนี้อีกครั้ง และเลือกคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ เป็นอันดับแรก และรู้สึกดีใจที่สอบได้ แต่จะมาเรียนหรือไม่นั้นคงต้องปรึกษากับครอบครัวก่อน สำหรับเทคนิคการเรียนที่ทำมาตลอดโดยเฉพาะการคำนวณ คือเน้นฝึกทำแบบทดสอบสม่ำเสมอ เมื่อเวลาต้องเจอโจทย์ในการทำข้อสอบต่างๆ จะช่วยให้ทำได้ง่ายขึ้น ขณะที่วิชาอื่นๆ ที่เน้นความจำจะเน้นจดช็อตโน้ตไว้สั้นๆ แล้วมาอ่านทำความเข้าใจภายหลัง รวมทั้งแลกเปลี่ยนพูดคุยกับเพื่อนเพื่อทบทวนความรู้ไปในตัวด้วย

          บรรยายใต้ภาพ
          คนเก่ง - 4 นักเรียนคะแนนแอดมิชชั่นสูงที่สุดปี 2560 จากซ้ายไปขวา นายครองพิภพ วิรัตินนท์ นิเทศฯ จุฬาฯ, นายธรรมสรณ์ เอี่ยมธนาภรณ์ ทันตฯ จุฬาฯ, นายจิรายุส ทองประสม ศิลปศาสตร์ มธ. และนายธีรภัทร อรุณรัตน รัฐศาสตร์ จุฬาฯ
--จบ--

          --ข่าวสด ฉบับวันที่ 17 มิ.ย. 2560 (กรอบบ่าย)--


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ผู้ดูแลระบบ ศธ.
114 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30          


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.59  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์