“มหกรรมรวมพลังเยาวชนเพื่อสันติภาพ รักบริสุทธิ์ หยุดปัญหา พัฒนาสังคม”
  ข่าวทั้งหมด
8 มิถุนายน 2560

      

มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) มูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลก (ประเทศไทย) โดยการร่วมสนับสนุนของกระทรวงศึกษาธิการ จัดงาน “มหกรรมรวมพลังเยาวชนเพื่อสันติภาพ รักบริสุทธิ์ หยุดปัญหา พัฒนาสังคม” ระหว่างวันที่ 12 – 13 มิถุนายน 2560 เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนานโยบายการศึกษา และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมคุณค่าของความรักที่บริสุทธิ์ ความกตัญญู ความเป็นผู้นำ ความสามัคคีของเยาวชนในอนาคต โดยการรวมพลังของเยาวชนจากในประเทศไทยและนานาชาติโดยเฉพาะในแถบเอเชียแปซิฟิค ทั้งนี้ ในงานมีการสถาปนา “สหพันธ์เยาวชนและนักศึกษานานาชาติเพื่อสันติภาพ” และการแสดงจากคณะเยาวชนนาฏศิลป์พื้นบ้านเกาหลี เดอะลิตเติ้ลแองเจิ้ล (The little angels) ซึ่งมีความสวยงามและมีชื่อเสียงระดับโลก

          วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2560 เป็นการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง “บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของเยาวชนในการสร้างวัฒนธรรมแห่งสันติภาพที่ยั่งยืน” ระหว่างเวลา 08.00 น. – 16.00 น. ณ ห้อง ESCAP Hall ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้นำหน่วยงานราชการ นักวิชาการ นักการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้นำนักเรียนนักศึกษา จากภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนนานาชาติ เข้าร่วมประชุมจำนวน 1,200 คน รวมทั้งรัฐมนตรี และรัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษา จากประเทศต่างๆ อาทิ อินโดนิเซีย ศรีลังกา มาเลเซีย สาธารณรัฐอินเดีย เป็นต้น โดยมี นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกล่าวแสดงความยินดี

          ในส่วนของวันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2560 จัดงาน “มหกรรมรวมพลังเยาวชนเพื่อสันติภาพ รักบริสุทธิ์ หยุดปัญหา พัฒนาสังคม” เวลา 11.00 – 16.00 น. ณ อิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี โดยผนึกกำลังของเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้นำหน่วยงานราชการ ที่เข้าร่วมงานกว่า 12,000 คน

          ทั้งนี้ มหกรรมรวมพลังเยาวชนเพื่อสันติภาพ เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของโครงการเพียวเลิฟ “รักบริสุทธิ์ หยุดปัญหา พัฒนาสังคม” ที่ส่งเสริมให้เยาวชน นักเรียน และนักศึกษามีความตระหนักในคุณค่าของสถาบันครอบครัว ความกตัญญูต่อพ่อแม่และบุพการี ความรักที่บริสุทธิ์เพื่อเตรียมไปสู่ชีวิตและครอบครัวที่ประสบความสำเร็จในอนาคต ความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของเยาวชนในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ความสามัคคี และสันติภาพให้กับสถานศึกษา ชุมชน และประเทศชาติ โดยมีผู้ผ่านการอบรมจากจังหวัดนำร่องทั่วประเทศไปแล้วกว่า 40,000 คน

 

          กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.
1054 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.57  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์