ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษา ศธ.ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐
  ข่าวทั้งหมด
19 พฤษภาคม 2560

      

     ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล การจัดการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ โดยมีนพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน เมื่อวันศุกร์ที่1๙พฤษภาคม ๒๕60 ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 1 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

      ที่ประชุมได้มีการเสนอทราบถึงคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ตรวจสอบ และคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และรายงานผลการดำเนินการจัดทำกลไกการตรวจ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การจัดการศึกษาในระดับกระทรวงและระดับองค์กรหลัก รวมถึงข้อเสนอแนะหรือแนวทางในการพัฒนาระบบการตรวจ ติดตาม และประเมินผล การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการจากผู้ทรงคุณวุฒิ

   นอกจากนี้ที่ประชุมได้พิจารณาการรายงานผลการตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ ๑/๒๕๖๐ ที่กำหนดนโยบายที่เป็นจุดเน้นพิเศษในการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน ๑5 นโยบาย ได้แก่ ๑) การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2) อาชีวศึกษาเป็นเลิศ ๓) โครงการประชารัฐ ๔) การยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ ๕) โรงเรียนคุณธรรม ๖) STEM Education 7) การยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-Net ๘) โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ๙) การพัฒนาครู ๑๐) การพัฒนาโรงเรียน ICU ๑๑) โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ๑๒) การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ๑๓) การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ๑๔) การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน ๑๕) การประสานขับเคลื่อนนโยบายระดับพื้นที่ (กศจ.)และ(ร่าง)ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การจัดการศึกษา พ.ศ. .......

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวในโอกาสนี้ว่าในสมัยก่อนระบบการติดตาม ตรวจสอบ ของผู้ตรวจราชการ ศึกษาธิการภาค ศึกษาธิการจังหวัดมีการตรวจแล้วปรากฏว่ามีข้อมูล และรายงานกองเต็มไปหมดไม่มีเอกภาพต่างคนต่างทำ แต่ในตอนนี้ เราต้องการให้การตรวจเป็นระบบมากขึ้น ไม่ซ้ำซ้อนปฏิบัติงานได้จริง รวมถึงถ้ามีข้อเสนอแนะย้อนกลับมา ฝ่ายปฏิบัติ ฝ่ายนโยบาย และรัฐมนตรีจะรู้ว่านโยบายที่ออกไปเป็นอย่างไรทั้งนี้ในส่วนที่ออกมาใหม่ คือ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การจัดการศึกษา ซึ่งผมรู้สึกพอใจในระบบติดตาม ตรวจสอบ ประเมินรูปแบบใหม่การทำงานจะได้ไปในทิศทางเดียวกันทั้งหมด

ทั้งนี้ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวเสริมว่า“ที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การจัดการศึกษา ฉบับใหม่โดยเป็นการออกระเบียบเพื่อรวมเรื่องของการตรวจราชการการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล รวมถึงการนิเทศ ไว้ด้วยกัน โดยดูจากงานที่ทำเดิม และคำสั่ง คสช ฉบับที่ ๑๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ โดยในระเบียบฉบับดังกล่าวนี้จะบอกถึงการดำเนินงานใน ๔ ระดับ ระดับส่วนราชการ (ส่วนกลาง) จะมีผู้ตรวจราชการ ทำหน้าที่ตรวจราชการ ส่วนในระดับภาค ระดับจังหวัด และเขตพื้นที่การศึกษา จะไม่มีการตรวจราชการ แต่จะมีระบบการตรวจสอบ ประมวลผล อีกทั้งในส่วนระดับจังหวัด และเขตพื้นที่การศึกษา จะมีการนิเทศการศึกษาเพิ่มเข้ามา

ส่วนของเนื้องานระดับส่วนราชการ (ส่วนกลาง)ผู้ตรวจราชการจะเดินทางไปตรวจราชการ เพื่อตรวจในเรื่องการสื่อสาร การดำเนินงานตามนโยบาย จากนโยบายนำไปสู่แผน และงบประมาณว่าสอดคล้องกันหรือไม่ ส่วนระดับภาค และระดับจังหวัด ระดับเขตพื้นที่การศึกษาจะเป็นการตรวจประสิทธิภาพในการทำงานเชิงนโยบาย ว่าทำได้สอดคล้องกับนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่

ส่วนขององค์ประกอบระดับส่วนราชการ (ส่วนกลาง) จะมีกรรมการในส่วนกลางอยู่ และในระดับภูมิภาคไม่มีกรรมการ ส่วนระดับจังหวัด เดิมจะมีกรรมการตรวจสอบ และประเมินอยู่ชุดหนึ่ง ที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน แต่ในระเบียบฉบับใหม่ จะไม่มีกรรมการชุดดังกล่าวแล้ว แต่จะใช้ กศจ.เป็นหลัก ส่วนระดับเขตพื้นที่การศึกษา กรรมการติดตาม ตรวจสอบ และนิเทศการศึกษา จะยังคงอำนาจและหน้าที่อยู่เช่นเดิม ซึ่งเป็นแนวโน้มใหม่ในการทำงานให้มีความสอดคล้องไปด้วยกันมากขึ้น และจะมีการเริ่มใช้ระเบียบฯ ดังกล่าวหลังจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงนามในเร็ว ๆ นี้ 

ปกรณ์/ ข่าว

ธนภัทร/ภาพ

                                                                                               กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป./ธนภัทร จันทร์ห้างหว้า
1204 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30          


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.57  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์