ศธ.ขับเคลื่อนการสร้างเสริมประสบการณ์อาชีพ และพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน
  ข่าวทั้งหมด
19 พฤษภาคม 2560

      

  นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายการสร้างเสริมประสบการณ์อาชีพ และพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน เมื่อวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

               นโยบายการสร้างเสริมประสบการณ์อาชีพ (Work Experience : WE) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3ได้มีประสบการณ์และเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพที่สนใจ ซึ่งจะเริ่มส่งนักเรียนไปเรียนรู้ประสบการณ์อาชีพในช่วงปิดภาคเรียนเดือนตุลาคม 2560 โดยมอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการประสาน สพป./สพม. และโรงเรียนเอกชนในพื้นที่ เพื่อจัดหารสถานประกอบการ หรือหน่วยงานที่ยินดีรับนักเรียนไปเรียนรู้งาน เช่น โรงพยาบาล ร้านค้า ที่ว่าการอำเภอ ศูนย์บริการรถยนต์ บริษัทเอกชน เป็นต้น และทำความตกลงเกี่ยวกับแนวทางในการสร้างเสริมประสบการณ์ การเรียนรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ เช่น ด้านระยะเวลา กิจกรรม การดูแลนักเรียน เป็นต้น ทั้งนี้ กศจ.จะต้องพิจารณา สนับสนุน ส่งเสริม การดำเนินงาน ตลอดจนติดตามและประเมินผลการเลือกเรียนต่อตามความสนใจของนักเรียน รายงานต่อกระทรวงศึกษาธิการ โดยกระทรวงศึกษาธิการจะสนับสนุนสถานศึกษาและหน่วยงานในสังกัด รวมทั้งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้โดยทั่วกัน

                ในส่วนของการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน เป็นส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดแนวทางการสร้างและพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน เป็น 5 กลุ่มกิจกรรม ได้แก่ การสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในระดับโรงเรียน หลักสูตรการเรียนการสอนในห้องเรียน การสร้างสภาพแวดล้อมบริเวณโรงเรียน การบริการชุมชน และการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง โดยมีเป้าหมายคือนักเรียนทุกระดับชั้น ซึ่งโรงเรียนแต่ละแห่งสามารถกำหนดกิจกรรมย่อยต่างๆ ได้เองตามความเหมาะสม และต้องดำเนินกิจกรรมดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ขณะที่กระทรวงศึกษาธิการ จะทำหน้าที่สร้างการรับรู้แก่ผู้เกี่ยวข้อง เสนอแนะแนวทางการดำเนินงานและงบประมาณ จัดกิจกรรมระดับประเทศ พัฒนาสื่อการเรียนการสอนและกิจกรรม โดยจะเริ่มดำเนินการในเดือนมิถุนายน 2560

 

ปารัชญ์/สรุป

ธนภัทร/ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป./ธนภัทร จันทร์ห้างหว้า
1446 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30          


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.56  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์