STEAM+PLC พัฒนาครู-นร.ในพื้นที่ EEC
  ข่าวทั้งหมด
17 พฤษภาคม 2560

      


          เพื่อสนองตอบแผนการศึกษาแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ที่กระทรวงศึกษาธิการร่างไว้ โดยมีนโยบายที่สำคัญคือการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและ ประเทศชาติ
          สำนักเขตพื้นที่การศึกษาระยองเขต 2 (สพป.ระยองเขต 2) จึงร่วมกับ บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) จัด "โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการ อบรมเชิงปฏิบัติการ โดยใช้บริบทเขต พื้นที่เป็นฐาน STEAM+PLC" เพื่อการพัฒนา บุคลากรทางการศึกษา รวมถึงเยาวชนที่ตลาดแรงงานต้องการในอนาคตให้มีความรู้ความสามารถ และเจตคติที่ดีในการปฏิบัติกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพ
          "ณรงค์ แผ้วพลสง" ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.กล่าวว่า พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบแนวทางนโยบายในการจัดทำแผนเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 3 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี, ฉะเชิงเทรา และระยอง โดยพิจารณาความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจและสังคม ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการได้ร่างแผนการศึกษาแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) โดยมีนโยบาย สำคัญคือการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
          "การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อมการพัฒนาประสิทธิภาพของ ระบบบริหารจัดการศึกษา สิ่งเหล่านี้เป็น ส่วนหนึ่งของนโยบายเพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคคลที่เป็นกำลังสำคัญของประเทศในสายอาชีพต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาประเทศ ดังนั้น การปฏิรูปการศึกษา จึงถือว่ามีบทบาทสำคัญในการที่จะทำให้ประเทศไทยอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้"
          "ธงชัย มั่นคง" ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยองเขต 2 (สพป.ระยองเขต 2) กล่าวว่า สพป.ระยองเขต 2
          ดำเนินการตามแผนการจัดการเพื่อพัฒนา จังหวัดระยอง ปี 2560-2564 เพื่อปฏิบัติงานตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้ จึงจัด กระบวนการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ โดยผ่าน องค์ประกอบคือ วิชาการ วิชาชีวิต วิชาชีพ จนเป็นอัตลักษณ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยองเขต 2 ขึ้นมา
          "โดยเน้นเชิงบูรณาการของวิชาหลัก ต่าง ๆ ประกอบด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ และศิลปะ ที่เรียนรู้ไปพร้อม ๆ กัน ที่เรียกว่า การเรียนในรูปแบบ STEAM เพื่อพัฒนา ให้ระยองเป็นจังหวัดที่พร้อมทางด้าน การศึกษา และกำลังคนที่มีศักยภาพต่อ ตลาดแรงงานในอนาคต ทั้งนี้สำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาระยองเขต 2 ได้รับ ความร่วมมือจากบริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ที่ร่วมสนับสนุนการจัดโครงการนี้เกิดขึ้นเพื่อพัฒนา STEAM และ PLC แก่คณะครู นักเรียน รวมกว่า 600 คน 60 โรงเรียนทั่ว จ.ระยอง"
          "นภาพร เสียงบัณฑิตกุล" ผู้อำนวยการฝ่ายขาย บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ทางบริษัทนอกจากเป็นผู้พัฒนา ผลิต และจำหน่ายสื่อการเรียนการสอนครอบคลุมทั้งสื่อหลักในชั้นเรียน และสื่อเสริมทักษะกระบวนการเรียนรู้ ยังมีความพร้อมทางด้านการจัดการอบรมเพื่อส่งเสริม และยกระดับศักยภาพครูผู้สอนและนักเรียน โดยครั้งนี้ได้เชิญวิทยากรที่มีความรู้ ทั้งในประเทศ และประเทศสวีเดน เพื่อแนะนำครูและนักเรียนให้บูรณการการเรียน การสอนที่ถูกต้อง โดยผ่านการเล่นและเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กัน
          "จะเห็นได้ว่าการพัฒนาการศึกษา ไม่เพียงแต่พัฒนาผู้เรียน แต่ผู้สอนเองต้องได้รับการสนับสนุนเพื่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน ซึ่งในส่วนของผู้เรียน การ เรียนรู้ STEAM คือการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เศรษฐศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศิลปะ มาสร้างสมดุลในการคิดวิเคราะห์ และมีความสร้างสรรค์ โดยครูผู้สอนเองต้องได้รับการดูแลผ่านชุมชนการเรียนรู้ ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community) หรือ PLC เพื่อรวมพลังกันของครู ผู้บริหาร และนักการศึกษาในโรงเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสำคัญนั่นเอง"
          ซึ่งล้วนเป็นสิ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่ง--จบ--

          ที่มา: หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันที่ 18 - 21 พ.ค. 2560--


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ผู้ดูแลระบบ ศธ.
266 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.67  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์