สกศ. ต้อนรับคณะดูงาน
  ข่าวทั้งหมด
21 เมษายน 2560

      

 

     ดร. กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานการประชุมเรื่อง “แนวโน้มการปฏิรูปการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579” และกล่าวต้อนรับ คณะครู อาจารย์ นิสิต และนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาหูหนวกศึกษา ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล นอกจากนี้มีการบรรยายเรื่อง แนวโน้มการปฏิรูปการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579  ใน 2 ประเด็น ได้แก่ 1) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 โดย นางเรืองรัตน์ วงศ์ปราโมทย์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษา และ 2) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา โดย นายสวัสดิ์ ภู่ทอง นิติกรชำนาญการพิเศษ สำนักพัฒนากฎหมายการศึกษา ณ ห้องประชุมกำแหง พลางกูร สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

     หลังจากนั้น นายกวิน เสือสกุล ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษา ได้นำคณะศึกษาดูงานชมห้องสมุดสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และศูนย์สารสนเทศและองค์ความรู้ สกศ. (OEC Knowledge and Data Center) ชั้น 2 ณ อาคารกำแหง พลางกูร สกศ. ซึ่งศูนย์ดังกล่าวเป็นศูนย์กลางขององค์ความรู้ด้านแผน/นโยบายทางการศึกษา งานวิจัย ข้อมูลทางการศึกษาที่ทันสมัย ในรูปแบบสื่สาระ อิเล็กทรอนิกส์ (Digital Content) และมัลติมีเดียต่าง ๆ ให้บริการในรูปแบบห้องสมุดดิจิทัล (Digital Library) โดยมีรูปแบบการให้บริการ 2 รูปแบบ ได้แก่ 1) บริการในรูปแบบห้องสมุดเอกสาร และ 2) บริการในรูปแบบห้องสมุดดิจิทัล (Digital Library) เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เว้นวันหยุดราชการ เวลาทำการ 08.30 – 16.30 น.

 

ที่มา : ประชาสัมพันธ์ สกศ.

 


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นายธนพงศ เชื้อนาค
92 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.51  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์