สอศ.จับมือกับฟู้ดแพชชั่น ยกระดับวิชาชีพ
  ข่าวทั้งหมด
21 เมษายน 2560

      

 

     ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่าปัจจุบัน รัฐบาลเร่งส่งเสริมนโยบายประเทศที่ให้ความสำคัญกับการศึกษาสายวิชาชีพ ซึ่งจะทำให้สามารถพัฒนาคน พัฒนาประเทศ ฝึกทักษะฝีมือ ประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ เป็นที่ต้องการของตลาดโลก โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานจัดการศึกษาด้านวิชาชีพในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับบริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด มีแบรนด์ในเครือประกอบด้วย ร้านบาร์บีคิวพลาซ่า ร้านจุ่มแซ่บฮัท และร้านฮอทสตาร์ทำความร่วมมือร่วมกัน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนรูปแบบทวิภาคี โดยนางนาฑีรัตน์ บุญรัตน์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด ได้พัฒนารูปแบบการจัดการของร้านในเครือให้เป็นรูปแบบของ”โรงงานโรงเรียน” ผลักดันให้พนักงานบริษัท ได้ศึกษาต่อในสายอาชีวศึกษาแบบทวิภาคี ทั้งในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 1,700 คน พร้อมส่งผู้ชำนาญการในแต่ละสาขามาร่วมให้การฝึกอบรมทั้งการให้ความรู้ที่เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ และการร่วมการทำสื่อการเรียนการสอนในสาขาวิชาชีพต่างๆ ทั้งนี้เพื่อเป็นการประสานความร่วมมือกับภาคเอกชน ในการผลิต และพัฒนากำลังคน เพื่อยกระดับคุณวุฒิ การศึกษาวิชาชีพแก่พนักงานบริษัท ทั้งในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รวมทั้งร่วมกัน ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน     เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวต่อไปว่า ในเบื้องต้นได้มอบหมายให้สถานศึกษาในสังกัดสอศ. จำนวน 10 แห่งได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี,วิทยาลัยพณิชยการบางนา, วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี, วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม, วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ, วิทยาลัยเทคนิคพะเยา, วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา, วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ, วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม และวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ ดำเนินการจัดการเรียนการสอน โดยในระดับปวช.จะเป็นนักเรียน สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก สาขางานธุรกิจและบริการ จำนวน 1,000 คน และระดับปวส. สาขาวิชาธุรกิจอาหาร สาขางานการจัดการธุรกิจค้าปลีกร้านอาหารและภัตตาคาร จำนวน 700 คน และคาดว่าจะให้ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยี หรือปฎิบัติการของสอศ.ต่อไป ทั้งนี้ การจัดการศึกษาจะมีการจัดการเรียนการสอนทั้งในสถานที่ของบริษัท หรือของร้านที่จัดทำเป็นศูนย์การเรียนรู้และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และบางรายวิชาก็จัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา โดยผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถที่เป็นพื้นฐานจำเป็นของอาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการเพิ่มศักยภาพในการทำงาน เพิ่มผลผลิตของบริษัท และเพิ่มรายได้ให้แก่พนักงาน ทั้งนี้ความร่วมมือทั้งสองฝ่ายมีระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี ที่มา : ประชาสัมพันธ์ สอศ.


 


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นายธนพงศ เชื้อนาค
144 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.01  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์