สกศ.แถลงเปิดตัวแผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี
  ข่าวทั้งหมด
21 เมษายน 2560

      

 

     สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เปิดตัวแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 อย่างเป็นทางการ โดยมี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิด และปาฐกถาพิเศษเรื่อง “แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 กับการขับเคลื่อนสู่ไทยแลนด์ 4.0” นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวรายงาน และปาฐกถาพิเศษเรื่อง “การปฏิรูปการศึกษา” ดร. กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา  ดร. สมศักดิ์  ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา นายชาญ ตันติธรรมถาวร ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหาร ครู คณาจารย์ ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และข้าราชการ สกศ. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

 

     พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ก่อนที่แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 จะประกาศใช้ตาม มติ ครม. กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดแผนให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะในปีที่ผ่านมามีการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการพัฒนาครู พัฒนาหลักสูตร การทำอย่างไรให้เด็กมีความสุขในการเรียน  มีการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ซึ่งมาทำมาตลอดตั้งแต่ปี 59 

 
 
 
  


     ปี 2560 ถือเป็นปีสำคัญในการปฏิรูป เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพของคนทุกช่วงวัย โดยเฉพาะเด็กปฐมวัยซึ่งเป็นวัยที่มีความสำคัญมาก เมื่อมีแผนหลักแล้ว ต้องมีการทำ Action Plan ตามมา ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือของหลายกระทรวง เป็นการทำงานที่บูรณาการทั้งในกระทรวงศึกษาธิการ และระหว่างกระทรวงอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น เด็กแรกเกิด มีกระทรวงสาธารณะสุขดูแล  เมื่อเข้าสู่โรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการดูแล  เมื่อเข้าสู่วัยแรงงาน มีกระทรวงแรงงานดูแล เป็นต้น
     การจัดการศึกษามุ่งให้เด็กมีทักษะที่จำเป็นรองรับโลกในอนาคต มีคุณธรรมจริยธรรม การผลิตบัณฑิตตรงตามความต้องการของประเทศ  รอบรับไทยแลนด์ สี่จุดศูนย์  นาโนเทคโนโลยี  สังคมดิจิตอล ฯลฯ และสามารถก้าวพ้นกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วในที่สุด
     นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า วันนี้เป็นการแถลงแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ซึ่งผ่านคณะรัฐมนตรีแล้ว แผนนี้เดินตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ท่านรองนายกรัฐมนตรีให้เกียรติมาเปิดและชี้ให้เห็นภาพใหญ่ของประเทศว่าจะเดินไปทิศทางใด
     การปฏิรูปการศึกษา มีการเสนอความคิดเห็น ตัวเลข ฐานข้อมูลหลากหลายแต่ Pisa ถือเป็นปรอทวัดอุณหภูมิการศึกษาที่นานาชาติยอมรับ  เป็นการวัดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การอ่านออกเขียนได้ ของเด็กอายุสิบห้า  เมื่อเทียบกับประเทศสิงคโปร์ประเทศที่ได้คะแนน pisa ดีแล้ว ไทยยังห่างกับสิงคโปร์มาก  ทั้งช่องว่างระหว่างเด็กที่ได้คะแนนมากที่สุดกับเด็กที่ได้คะแนนน้อยที่สุดในประเทศไทยเองยิ่งมีช่องว่างมากกว่า  เด็กไทยที่ได้คะแนน pisa มากสามารถเทียบเคียงหรือมากกว่าหลายประเทศ  การพัฒนาต้องยกระดับกลุ่มเด็กที่มีคะแนนน้อยให้ความสามารถมากขึ้นเพื่อลดช่องว่างจากการศึกษา
     นอกจากนี้สิ่งที่น่าศึกษา คือ ประเทศเวียดนามที่ใช้งบประมาณด้านการศึกษาไม่มาก แต่สามารถจัดการศึกษาได้มีผลสัมฤทธิ์ดี เนื่องจาก เด็กของประเทศเวียดนาม มีความสนใจต้องการเรียนรู้ตลอดเวลา  แม้แต่กลุ่มที่อยู่ในสภาพแวดล้อมแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการเรียน  ประเทศไทยจึงควรพัฒนาในประเด็นนี้ด้วย การปฏิรูปการศึกษาครั้งนี้จึงต้องปฏิรูปให้ตรงจุด โดยมุ่งเน้นที่ผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้ระบบการศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
     ทั้งนี้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษายังมีการจัดเสวนาเรื่อง “การขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 สู่การปฏิบัติ” โดย ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ผศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ รองอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต ผู้ดำเนินรายการโดย นายวารินทร์  สัจเดว 

     ดร กมล รอดคล้าย  กล่าวโดยสรุปว่า สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา พร้อมขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 สู่การปฏิบัติ ภายใต้วิสัยทัศน์ คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 ซึ่งประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา โดยมีเป้าหมายคือ 1) การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา 2) ความเท่าเทียมทางการศึกษา 3) คุณภาพการศึกษา 4) ประสิทธิภาพ และ 5) ตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง เพื่อให้ได้ผลลัพธ์สุดท้ายคือเด็กไทยที่มีคุณลักษณะ 3Rs X 8Cs สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

           นอกจากนี้ ยังได้จัดนิทรรศการบริเวณรอบพื้นที่จัดงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เรื่อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด โรงเรียนสตรีวิทยา เรื่อง โรงเรียนดิจิทัล วิทยาลัยเทคนิคถลาง เรื่อง บำรุงอากาศยาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง Talent Mobility และ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองลาน จังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองลาน เพื่อสร้างความเข้าใจการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ ระยะ 20 ปี ภายใต้วิสัยทัศน์คนไทยทุกคนได้รับการศึกษา และเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21

 

ที่มา : ประชาสัมพันธ์ สกศ.

 


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นายธนพงศ เชื้อนาค
133 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe

moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
         1    2    3    4
   5    6    7    8    9    10    11
   12    13    14    15    16    17    18
   19    20    21    22    23    24    25
   26    27    28    29    30    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.13  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์