ศธ.แถลง “แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579”
  ข่าวทั้งหมด
20 เมษายน 2560

      

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมประชุมแถลง “แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579” โดยมีพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 มีเป้าหมายสำคัญคือคนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ก่อนที่แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับนี้จะออกมาใช้ กระทรวงศึกษาธิการก็ได้กำหนดแผนให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลอยู่แล้ว โดยเฉพาะในปีที่ผ่านมา มีการขับเคลื่อนหลายเรื่อง ทั้งการพัฒนาครู พัฒนาหลักสูตร ทำอย่างไรจึงจะให้เด็กมีความสุขกับการเรียน การลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการเรียนการสอน สิ่งเหล่านี้ได้ดำเนินการมาตลอดตั้งแต่ปี 2559 ส่วนปี 2560 นับเป็นปีสำคัญในการปฏิรูป จะนำเอาแผนการศึกษาชาติในเชิงยุทธศาสตร์มาเป็นแนวทางในการเดินหน้าต่อในรูปแบบแผนปฏิบัติการ ตั้งแต่ระดับก่อนปฐมวัย ไปจนถึงระดับอุดมศึกษา ตลอดจนวัยทำงานก็จะมีหลักสูตรต่างๆ มาสอน ถือเป็นการเรียนรู้ตลอดช่วงวัย โดยใช้การทำงานแบบบูรณาการ ทั้งในกระทรวงศึกษาธิการเอง ไม่ว่าจะเป็น สพฐ. สอศ. สกอ. กศน. และการบูรณาการกับกระทรวงอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน เข้ามาช่วยกันดูและในทุกช่วงวัย ซึ่งรัฐบาลมุ่งหวังให้การทำงานเกิดผลสัมฤทธิ์ และตอบโจทย์ไทยแลนด์ 4.0 ได้

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า แผนการศึกษาชาติ พ.ศ.2560-2579 เดินตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ทั้ง 6 ข้อ เช่น แผนการศึกษาเรื่องความมั่นคง เรื่องยาเสพย์ติด การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ การส่งเสริมภาษาอังกฤษ โรงเรียนคุณธรรม เป็นต้น ซึ่งแผนการศึกษาชาติฉบับนี้ค่อนข้างสมบูรณ์ เพราะมาจากการร่วมมือกันหลายกระทรวง ทั้งนี้สิ่งที่รัฐธรรมนูญกำหนดใน 2-3 เรื่องใหญ่ๆ คิดว่าได้เดินมาถูกทางแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการลดความเหลื่อมล้ำ การจัดตั้งกองทุน การลงทุนในทรัพยากรมนุษย์และในเด็กเล็ก และที่สำคัญคือ ผู้เข้าร่วมประชุมวันนี้เป็นตัวแทนจากทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง ซึ่งจากนี้ต้องไปคิดและทำงานกันต่อไป

ปารัชญ์,อิชยา/สรุป

ธเนศ/ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป./ธเนศ งานสถิร
93 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.57  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์