สกอ. ชี้แจงแนวทางการบริหารทุน
  ข่าวทั้งหมด
19 เมษายน 2560

      

 

      ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเพื่อชี้แจง แนวทางการบริหารโครงการสำหรับผู้รับทุนโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ด้านยุทโธปกรณ์เพื่อพัฒนาศักยภาพของกองทัพและการป้องกัน ประเทศประจำปีงบประมาณ 2560 ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้รับทุนและผู้ร่วมวิจัย เข้าร่วมการประชุม จำนวน 60 คน

     การประชุมสัมมนาในครั้งนี้ สืบเนืองมาจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้มีการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปรณ์เพื่อเพิ่ม ศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ โดยมีการจัดสรรงบประมาณผ่านโครงการวิจัยทางด้านยุทโธปกรณ์ เพื่อพัฒนาศักยภาพของกองทัพและ การป้องกันประเทศ ภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติขึ้น ซึ่งในปีแรก (พ.ศ. 2558) มีโครงการที่ได้รับ ทุน วิจัยทางด้านยุทโธปกรณ์ฯ จำนวน 14 โครงการ ในวงเงินประมาณ 30,000,000 บาท และในปีที่สอง (พ.ศ. 2559) จำนวน 18 โครงการ ในวงเงินประมาณ 45,000,000 บาท

      เลขาธิการ กกอ. กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและกองทัพบกได้จัดทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการวิจัย และพัฒนาระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากับกองทัพบกขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานักวิจัยด้าน ยุทโธปกรณ์ในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อให้กองทัพบกในฐานะผู้นำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้รับผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและมาตรฐานตรงต่อความ ต้องการ และสนับสนุนอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ โดยทดแทนและลดการพึ่งพาเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากต่างประเทศ ตามนโยบายของรัฐบาล

     โดยปี 2560 มีโครงการ จำนวน 21 โครงการ ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ และเพื่อให้โครงการดังกล่าวสามารถดำเนินการได้ อย่างมีประสิทธิภาพ สกอ. จึงได้จัดการประชุมสัมมนาขึ้นเพื่อเป็นการชี้แจงกระบวนการบริหารงาน อันจะนำไปสู่แนวทางการพัฒนางานวิจัยและ สามารถดำเนินการวิจัยได้เสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กำหนด รวมทั้งเป็นการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการดำเนินโครงการต่อไป เลขาธิการ กกอ. กล่าวในตอนท้าย

  

ที่มา : ประชาสัมพันธ์ สกอ.


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นายธนพงศ เชื้อนาค
160 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30          


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.21  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์