ประมูลบริหารจัดการศูนย์อาหารกระทรวงศึกษาธิการ
  ข่าวทั้งหมด
12 เมษายน 2560

      

แสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

1. ชื่อโครงการ   ประมูลบริหารจัดการศูนย์อาหารกระทรวงศึกษาธิการ

    /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กลุ่มบริหารงานบุคคล สอ.สป.

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,080,000 บาท

3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 17 มกราคม 2560

    เป็นเงิน 1,080,000 บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี) 30,000 บาท/เดือน

4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

    จากราคาประมูลจากรอบที่แล้ว (1 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2559)

5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

    กองทุนสวัสดิการ สป.