อาชีวะจัดอบรมพัฒนาครูและนักศึกษา
  ข่าวทั้งหมด
17 มีนาคม 2560

      

 

     ดร.ชาญเวช  บุญประเดิม  ที่ปรึกษาการบริหารโครงการประจำสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานเปิดประชุมและบรรยายพิเศษการพัฒนาหลักสูตรการอบรมครูและนักศึกษา  แกนนำสถานศึกษาธรรมาภิบาล ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา โดยมีครูแกนนำในสถานศึกษาอาชีวศึกษานำร่องต้นแบบจำนวน 25 แห่งเข้าร่วมโครงการ ณ ลำพวา อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

      ดร.ชาญเวช  บุญประเดิม ที่ปรึกษาการบริหารโครงการประจำสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ซึ่งเป็นโครงการภายใต้แผนงานป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครับ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลแก่ผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ และตระหนักถึงความสำคัญของการร่วมกันแก้ไขปัญหาทุจริตคอรัปชั่น เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาเกิดความสำนึกที่จะมุ่งมั่นพัฒนาตนเองให้เป็นเยาวชนคนดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามในเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต ความมีระเบียบวินัย ขยันหมั่นเพียร ประหยัดและอดออม สุภาพมีน้ำใจ และมีจิตอาสา จิตสาธารณะ และเพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและมีส่วนร่วมในการสร้างราชการใสสะอาดภายในสถานศึกษาและส่วนราชการ จึงได้จัดการประชุมพัฒนาหลักสูตรการอบรมครูและนักศึกษาแกนนำธรรมาภิบาลขึ้น เพื่อพัฒนาสถานศึกษานำร่องเป็นต้นแบบในการนำหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้ในสถานศึกษาทั้งระบบ อันจะนำไปสู่การป้องกันแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นได้อย่างยั่งยืน การทำงานเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนตามนโยบาย การจัดสรรงบประมาณ ทั้งกระบวนการและเป้าหมาย คือ เน้นการใช้หลักธรรมาภิบาลในองค์กร และเปิดโอกาสให้บุคลากรในองค์กรได้ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมทำ และยอมรับในศักยภาพของบุคคล  ซึ่งเป็นกระบวนการเสริมสร้างพลังภายในของบุคคลเพื่อให้การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ธรรมาภิบาลในสถานศึกษามีความเข้าใจในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกันทั้งองค์กร ทั้งนี้ องค์ประกอบธรรมภิบาล มีทั้งหมด 6 ประการ ได้แก่ 1. หลักนิติธรรม 2. หลักความโปร่งใส 3. หลักการมีส่วนร่วม 4. หลักความรับผิดชอบตรวจสอบได้ 5.หลักความคุ้มค่า และ 6.หลักคุณธรรม

ที่มา : ประชาสัมพันธ์ สอศ.

 

 


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นายธนพงศ เชื้อนาค
274 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.95  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์