เตรียมอุดมฯ อุตรดิตถ์ชนะเลิศต้นแบบจัดการศึกษาทางไกล
  ข่าวทั้งหมด
15 มีนาคม 2560

      

 

     นายประมุข  ธนวัฒน์  ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ เปิดเผยว่า โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์  เป็นโรงเรียนมัธยมประจำตำบล เปิดทำการสอนแบบ สหศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  ในปัจจุบัน เทคโนโลยีมีความก้าวหน้า มีการพัฒนาไปมากทำให้การนำเทคโนโลยีมาใช้ง่ายขึ้น เร็ว ขึ้นและสะดวกขึ้น อีกทั้งโรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และคณะครูได้รับการอบรมพัฒนาการใช้งานด้าน เทคโนโลยี ทำให้นำความรู้ทักษะที่รับจากการอบรมมาปรับใช้ในการเรียนการสอนซึ่งเป็นประโยชน์มาก โรงเรียนได้นำ ระบบ DLIT โดยเฉพาะการใช้งาน Google App for Education มาบริหารจัดการในโรงเรียน และการนำเสนอผลงานของอาจารย์ธีระวัฒน์   เทพสุภา   อาจารย์พจนีย์  อำนา และอาจารย์วัลลภา  มณีจร ในการนำระบบ DLIT มาใช้ในการจัดการเรียนการรู้โดยผ่านสื่อ ต่างๆ ของโรงเรียน  เช่น สื่อCAI, สื่อออนไลน์, Website, Youtube, google site และมีการจัดการเรียนการสอนมีการ สร้างเว็บไซต์เพื่อรวบรวมข้อมูลและเผยแพร่ข้อมูลให้กับครูและนักเรียน รวมทั้งบุคคลทั่วไปได้ศึกษาค้นคว้าหา ความรู้ได้  ระบบการสอบออนไลน์   ส่งผลให้การนำ ICT มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ทำให้นักเรียนมีความ สนใจ มีความตั้งใจ กระตือรือร้นและที่สำคัญผลสัมฤทธิ์นักเรียนปี 2558 สูงขึ้น ผลคะแนนการสอบโอเน็ต สูงขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2557 

 

   นอกจากนี้ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ยังมีแหล่งเรียนรู้ที่มีความทันสมัยและเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เป็นสถานที่นำเสนอผลงานเผยแพร่ความรู้ด้านเทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการบริหารงานให้แก่สถานศึกษาที่ต้องการศึกษาดูงาน ครูและนักเรียนมีการแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายไม่จำกัดเวลาและสถานที่นักเรียนมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมีการเรียนรู้ทันต่อสังคมยุคใหม่ที่มีการสื่อสารผ่านระบบเครือข่ายและสังคมออนไลน์  

 

   จนทำให้ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนจากเขตตรวจราชการที่17ในการนำเสนอผลงานการจัดการเรียน การสอนผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ในงาน EDUCA 2016 งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูครั้งที่9และได้รับรางวัลชนะเลิศเป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT) ระดับภูมิภาค ประจำปี 2560  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

ที่มา : http://www.banmuang.co.th/news/education/76321

 


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นายธนพงศ เชื้อนาค
194 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.72  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์