ซีพี ออลล์ สนับสนุนทุนการศึกษา เพื่อบุตรหลานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  ข่าวทั้งหมด
10 มีนาคม 2560

      

ซีพี ออลล์ สนับสนุนทุนการศึกษา
เพื่อบุตรหลานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา


             กระทรวงศึกษาธิการ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา  เพื่อบุตรหลานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา” กับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม

            การลงนามในครั้งนี้ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทในกลุ่ม จะสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อบุตรหลานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้แก่ บุตรหรือผู้อยู่ในอุปการะของข้าราชการครู ข้าราชการพลเรือน บุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานจ้างเหมาบริการ ทุกสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 โดยสนับสนุนทุนการศึกษา 2 ประเภท คือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก ในวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์และศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ 20 ศูนย์ ทั่วประเทศ ตลอดหลักสูตร จำนวน 250 ทุน และระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และหน่วยการเรียนปัญญาภิวัฒน์ 12 แห่ง ทั่วประเทศ ตลอดหลักสูตร จำนวน 100 ทุน

             สำหรับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ใช้รูปแบบการเรียนแบบทวิภาคี โดยเรียนภาคทฤษฎีผ่านการเรียนการสอนทางไกลแบบ 2 ทาง (2 Way Video Conference) จากส่วนกลาง สลับกับการเรียนภาคปฏิบัติที่สถานประกอบการร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ซึ่งนอกจากผู้เรียนจะได้โอกาสรับทุนการศึกษาตลอดหลักสูตรแล้ว ยังได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง มีเบี้ยเลี้ยงระหว่างเรียนภาคปฏิบัติ เมื่อจบการศึกษาแล้วมีงานทำแน่นอน โดยบริษัทจะบรรจุนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาแล้วเข้าทำงานทุกคน และมีโอกาสศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี – โท ในสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เพื่อก้าวสู่อาชีพที่มั่นคงต่อไป

            ผู้สนใจรับทุนการศึกษาต้องเป็น บุตรหรือผู้อยู่ในอุปการะของข้าราชการครู  ข้าราชการพลเรือน บุคลากรทางการศึกษา  พนักงานราชการ  ลูกจ้างประจำ  ลูกจ้างชั่วคราว  และพนักงานจ้างเหมาบริการ   ทุกสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)  มีผลการเรียนเฉลี่ย   5 ภาคเรียนไม่ต่ำกว่า 2.00  โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและส่งใบสมัครได้ที่ คุณธัญญาวัลย์ เดียงกิติวรรณ สำนักสื่อสารองค์กร วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ หมายเลขโทรศัพท์ 063-246-6241 ต่อ 3574 ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2560

            Download รายละเอียดโครงการและใบสมัคร ที่นี่


ที่มา : กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นิภา แย้มวจี
541 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30          


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.52  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์